Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Zamówienia publiczne - wyniki / [wynik] Odbudowa ulicy Ogrodowej w Porajowie po nawalnych deszczach z 2013r
[wynik] Odbudowa ulicy Ogrodowej w Porajowie po nawalnych deszczach z 2013r

Data publikacji:

13 Czerwiec 2017

Autor publikacji:

Piotr Wysocki

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbudowa ulicy Ogrodowej w Porajowie po nawalnych deszczach z 2013r.” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta  z nr 4 złożona przez: 

ELTOR sp. z o. o., sp. komandytowa, ul. Torowa 19, 59-800 Lubań Wynagrodzenie kosztorysowe brutto – 2.057.700,27zł.
Kryterium okres gwarancji - 84 miesiące. Termin realizacji zamówienia – do 29.11.2017r.
Uzasadnienie wyboru :Oferta z najniższą ceną ofertową brutto, uzyskały największą ilość punktów wg kryteriów oceny:- cena ofertowa brutto – 60pkt;- zaoferowany okres gwarancji – 40pkt.
Wykonawcy wykluczeni: Z postępowania wykluczono 1 wykonawcę
Oferty odrzucone: Odrzucono 1 ofertę
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i łączną punktację.

 

Załącznik do pobrania

Pełna treść ogłoszenia