Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Komunikaty / ZARZĄDZENIE NR 37/2017
ZARZĄDZENIE NR 37/2017

12 Kwiecień 2017

ZARZĄDZENIE NR 37/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bogatynia w 2017 roku, w zakresie organizacji wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania, dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnych sytuacjach życiowych oraz środowisk zagrożonych alkoholizmem z terenu miasta i gminy Bogatynia, w formie powierzenia lub wsparcia wykonania zadania.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), oraz § 90 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (DUWD z 2005 r. Nr 58, poz. 1259 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego Gminy Bogatynia, w zakresie organizacji wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnych sytuacjach życiowych oraz środowisk zagrożonych alkoholizmem z terenu miasta i gminy Bogatynia, w formie powierzenia lub wsparcia wykonania zadania.
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego wiąże się z udzieleniem dotacji na ich finansowanie lub dofinansowanie.
3. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2

Termin składania ofert upływa w dniu 5 maja 2017 roku, o godzinie 13.00.

§ 3

Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie jej treści:
1. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia - www.bip.bogatynia.pl.
2. Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia - www.bogatynia.pl.
3. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. Daszyńskiego 1.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

======================================
Załączniki do pobrania:
1. ZARZĄDZENIE NR 37/2017 <kliknij>
2. Ogłoszenie o konkursie <kliknij>
3. Oferta realizacji zadania publicznego <kliknij>
4. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego <kliknij>