Jesteś tutaj: Strona główna / OCHRONA ŚRODOWISKA / Aktualności / Gdzie zgłaszać sprawy dotyczące zwierząt
Gdzie zgłaszać sprawy dotyczące zwierząt

9 Listopad 2016

Gdzie zgłaszać wszelkie sprawy odnoszące się zwierząt: chorych, rannych lub martwych w wyniku kolizji drogowych, gdy zaginą, opuszczonych, porzuconych, wałęsających się luzem, zbiegłych gospodarskich?

Wszelkie zgłoszenia dotyczące zwierząt prosimy kierować do Wydziału Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia: 75 77 25 383, 25 380, oraz Straży Miejskiej w Bogatyni: 75 77 32 408.
Ponadto całodobowy telefon kontaktowy: 660 725 062.
Schronisko dla zwierząt w Dłużynie Górnej: 75 77 80 412.

Telefony kontaktowe do lecznic weterynaryjnych z którymi Gmina ma podpisaną umowę na opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami oraz wolno żyjącymi kotami z terenu naszej Gminy:

1)
Gabinet Weterynaryjny „Serbinów”
pan Krzysztof Czarnecki
ul. Olgi Boznańskiej 8
59-920 Bogatynia
telefon kontaktowy: 604 155 837.

2)
Gabinet Weterynaryjny CENTRUM
pani Hanna Mutlu
ul. Dzika 4
59-920 Bogatynia
telefon kontaktowy: 600 947 690.

3)
REDVET Gabinet Weterynaryjny
pani Marta Gajewska
ul. Słowiańska 18
59-920 Bogatynia
telefon kontaktowy: 782 180 202.

=================================================================================================

PAMIĘTAJMY O ZGŁASZANIU FAKTU POTRĄCONYCH ZWIERZĄT NAWET, JEŻELI TO MY BYLIŚMY SPRAWCAMI WYPADKU! KILKANAŚCIE MINUT MOŻE WYSTARCZYĆ, ABY URATOWAĆ ŻYCIE RANNEMU ZWIERZĘCIU.

=================================================================================================

Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr X/86/15 Rady Gminy Bogatynia z dnia 27 marca 2015 roku.

Uchwałą Nr X/86/15 Rada Gminy Bogatynia przyjęła programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Bogatynia w 2015 roku.
Rada gminy wypełniając powyższy obowiązek, określa w drodze uchwały corocznie, do dnia 31 marca Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Program swoimi ustaleniami obejmował:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) odławianie bezdomnych zwierząt;
3) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
5) usypianie ślepych miotów;
6) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

1. Gmina Bogatynia zapewniła 116 bezdomnym zwierzętom z terenu miasta i gminy miejsce w Schronisku dla Zwierząt z siedzibą w Dłużynie Górnej.

Zgodnie z obecnie obowiązującą umową prowadzący Schronisko dla Zwierząt zobowiązane jest do:
‐ przyjmowania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Bogatynia - 116 zwierząt,
‐ sprawowania bieżącej opieki nad zwierzętami przebywającymi w schronisku;
‐ poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt tam przebywających oraz przekazywanie tych zwierząt do adopcji osobom zainteresowanym - 405 zwierząt przebywających w schronisku oddano do adopcji;
‐ prowadzenie pogotowia interwencyjnego: 49 interwencji w terenu Gminy Bogatynia,
‐ współpracy z lekarzem weterynarii wykonującym usługi opieki weterynaryjnej, sterylizacji, kastracji oraz w uzasadnionych przypadkach usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Bogatynia na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami.

W 2015 roku ogółem przyjęto do schroniska 417 zwierząt z Powiatu Zgorzeleckiego. Udział Gminy Bogatynia stanowi 20 % do ogólnej ilości przyjętych do schroniska zwierząt, jest największy po Zgorzelcu spośród wszystkich gmin należących do Związku.
Oznacza to, że porzucamy najwięcej zwierząt z terenu Naszej Gminy, przyczyniając się do zwiększenia ich bezdomności. Niechlubne to bardzo. W schronisku przebywają bezdomne psy z terenu naszej gminy, które oczekują w nim na znalezienie właściciela. Należy wspomnieć, że 116 zwierząt przyjętych zostało w roku poprzednim, natomiast w 2014 roku do schroniska trafiło 204 zwierząt z terenu miasta i gminy Bogatynia. Warto wspomnieć, iż zaledwie trzy lata wstecz ilość zwierząt porzuconych wynosił ok 40 sztuk i był najmniejszy spośród Gmin należących do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.

Schronisko prowadzi działania zmierzające do adopcji zwierząt tam przebywających i tak dla przykładu podajemy w liczbach przybycia i ubycia zwierząt na 2015 rok ogółem:
1. Stan na 31.12.2014 rok : 104 psy i 19 kotów;
2. Przyjęto ogółem w 2015 roku: 417 psów oraz 157 kotów;
3. Oddano do adopcji w 2015 roku: 405 psów i 122 koty.
4. Zwierzęta przyjęte do schroniska poddano leczeniu oraz obowiązkowej sterylizacji i kastracji.
5. Zwierzęta, które nie znalazły nowych domów nadal przebywają w schronisku.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań realizowanych przez Schronisko: 144 126,00 złotych z tego:
• składka członkowska na utrzymanie schroniska w 2015 roku - 136 696,00 zł,
• dotacja na wykonywanie obligatoryjnych sterylizacji i kastracji zwierząt, usypianie ślepych miotów - 7 430,00 zł.

2. Zadania w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz obligatoryjnej sterylizacji i kastracji bezdomnych i wolno żyjących zwierząt realizowali lekarze weterynarii z poniżej wymienionych lecznic weterynaryjnych, z którymi Gmina ma podpisaną umowę.

1)
Gabinet Weterynaryjny „Serbinów”
pan Krzysztof Czarnecki
ul. Olgi Boznańskiej 8
59-920 Bogatynia
telefon kontaktowy: 604 155 837.

2)
Gabinet Weterynaryjny CENTRUM
pani Hanna Mutlu
ul. Dzika 4
59-920 Bogatynia
telefon kontaktowy: 600 947 690.

3)
REDVET Gabinet Weterynaryjny
pani Marta Gajewska
ul. Słowiańska 18
59-920 Bogatynia
telefon kontaktowy:782 180 202.

W roku 2015 przeprowadzono następujące zabiegi weterynaryjne:
• sterylizacja kotek - 120 zabiegów,
• kastracja kotów - 19 zabiegów,
• sterylizacja suki - 11 zabiegów,
• kastracja psów - 1 zabieg,
• profilaktyczne zabiegi lecznicze - 71 sztuk,
• eutanazja - 1 szt.

W roku ubiegłym lekarze weterynarii udzielili pomocy 71 zwierzętom oraz przeprowadzili akcję kastracji i sterylizacji u 150 zwierząt, a łączny koszt realizacji ww. zadań wyniósł: 31 353,00 zł.

3. W zakresie zapewnienia opieki nad wolno żyjącym kotami Gmina Bogatynia sfinansowała zakup karmy oraz leczenie i zabiegi ubezpładniania wolno żyjących kotów.
Karmę zakupiono oraz przekazano opiekunom wolno żyjących kotów z Osiedli, Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Dokarmiano również koty i psy które trafiły do Fundacji Maja „Schronisko dla koni” prowadzone są we współpracy z Przedstawicielami Fundacji.
W ramach prowadzonych działań, w sezonie 2014/2015 Gmina Bogatynia zakupiła ok 600 kg suchej karmy oraz 300 puszek dla kotów, która dystrybuowana jest przez przedstawicieli wskazanych organizacji wśród osób dokarmiających wolno żyjące koty. Koszt zakupionej w 2015 r. karmy wyniósł: 5 000,00 zł.

Gmina zabezpiecza także miejsce dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie zlokalizowanym w Bratkowie nr 30, jednak w roku ubiegłym, podobnie jak w latach poprzednich, nie było konieczności przekazania we wskazane miejsce jakichkolwiek zwierząt gospodarskich.
Prowadzimy na bieżąco działania promocyjne i informacyjne dzieci, młodzieży i mieszkańców we współpracy z organizacjami społecznymi, między innymi poprzez reklamę, środki masowego przekazu, prezentacje, spotkania, imprezy i festyny, a także poprzez publikacje ulotek, plakatów oraz materiałów informacyjnych rozpowszechnianych na terenie jednostek.
Kwota wydatkowana na ulotki w 2015 roku stanowiła 640,50 zł.

Łącznie w roku 2015 Gmina Bogatynia na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt wydatkowała kwotę brutto w wysokości 181 119,50 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
Pan Andrzej Grzmielewicz

----------------
foto: rp.pl