Jesteś tutaj: Strona główna / INWESTYCJE / Nasze inwestycje / Inwestycje drogowe / Przebudowa drogi powiatowej nr 2361D na odcinku ul. Dworskiej, ul. Turowskiej i ul. Armii Czerwonej.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2361D na odcinku ul. Dworskiej, ul. Turowskiej i ul. Armii Czerwonej.

Data publikacji:

3 Marzec 2010

Autor publikacji:

przed
w trakcie

Przebudowa drogi powiatowej nr 2361D na odcinku ul. Dworskiej, ul. Turowskiej i ul. Armii Czerwonej

Inwestycja realizowana jest w porozumieniu z Powiatem Zgorzeleckim.Samorządy poniosą po połowie kosztów inwestycji.

Inwestycja będzie realizowana w latach 2008 - 2010. Już dziś na naszej stronie przedstawiamy postępy w jej realizacji.

Opis inwestycji:
Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ulic: Armii Czerwonej, Turowskiej i Dworskiej w Bogatyni, stanowiących ciąg drogi powiatowej nr 2361D zawiera branżę drogową z elementami zieleni, adaptację istniejącego odwodnienia oraz oświetlenie uliczne.
Odcinek drogi powiatowej w ciągu ulic: Armii Czerwonej, Turowskiej i Dworskiej od ul. 1 Maja do ul. Zgorzeleckiej o łącznej długości 1,134 km. zaprojektowano jako drogę klasy L dwupasową o przekroju ulicznym z jezdnią o zmiennej szerokości 5,50-7,00 m., dostosowanej do szerokości pasa drogowego, z lokalnym zwężeniem jezdni na moście na rz. Miedziance do 4,50 m.
Na całym odcinku przewidziano obustronne chodniki lub pobocza utwardzone o zmiennej szerokości oraz wjazdy do poszczególnych posesji.
Skrzyżowanie ul. Dworskiej z drogą wojewódzką nr 352 (ul. Zgorzelecka) zaprojektowano jako skanalizowane, z usytuowaniem na wlocie ul. Dworskiej wyspy w kształcie wydłużonej „kropli”. Pozostałe skrzyżowania z drogami bocznymi rozwiązano jako skrzyżowania zwykłe.
Na istniejącym przystanku komunikacji zbiorowej przed skrzyżowaniem ul. 1-go Maja z ul. Armii Czerwonej zaprojektowano zatokę autobusową. Ponadto przy drodze usytuowano 2 zatoki parkingowe o szer. 2,50 m. dla samochodów do 2,5 t.
Konstrukcję nawierzchni jezdni, wjazdów, zatok postojowych i chodników zaprojektowano z uwzględnieniem koniecznego wzmocnienia podłoża gruntowego poprzez stabilizację cementem.
Nawierzchnię jezdni zaprojektowano z betonu asfaltowego, a nawierzchnię chodników i wjazdów – z kostki betonowej. Nawierzchnię zatoki autobusowej i zatok parkingowych zaprojektowano z kostki kamiennej nieregularnej 9/11 cm., pochodzącej z rozbiórki nawierzchni jezdni.
Na odcinku od początku opracowania do mostu na rz. Miedziance przewiduje się odprowadzenie wody opadowej z nawierzchni do istniejącej sieci kanalizacyjnej, z odprowadzeniem wód deszczowych istniejącym kanałem ogólnospławnym o średnicy Dn 300.
Zakres przebudowy odwodnienia na tym odcinku obejmuje adaptację (regulację wysokościową lub przebudowę) istniejących studzienek ściekowych oraz budowę 4 szt. nowych studzienek ściekowych na istniejącym kanale ogólnospławnym.
Projekt obejmuje przebudowę istniejącego oświetlenia drogowego na całej długości, t.j. budowę nowej linii kablowej, wyprowadzonej z istniejącej szafy oświetleniowej, zasilającej projektowane słupy oświetleniowe o konstrukcji metalowej (aluminiowe), montowane na fundamentach betonowych.
W obrębie zbliżeń i skrzyżowań projektowanych obiektów i sieci z istniejącym uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym roboty ziemne należy wykonywać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
Realizacja zadania powinna być skoordynowana z odrębnymi opracowaniami, obejmującymi sieci uzbrojenia (kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć wodociągowa) na odcinku części powiatowej ul. Turowskiej (od mostu do ul. Dworskiej) oraz na odcinku ul. Dworskiej (drogi gminnej).

Szacowane koszty realizacji robót budowlanych:
łącznie wartość brutto – 5 mln 320 tys. zł (I etap robót drogowych)

Posiadane środki w budżecie gminnym:
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu 1 mln zł