Jesteś tutaj: Strona główna / BOGATYNIA / Organizacje pozarządowe / Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego
Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego

Data publikacji:

30 Lipiec 2015

Zarząd Województwa Dolnośląskiego udzielił dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn."Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego" - Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych wraz z partnerem Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA.

Uchwała Nr 186/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakesu wsparcia organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 r.

Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego tworzy 14 Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno-Doradczych dla organizacji pozarządowych, które współpracują ze sobą i obejmują swoim wsparciem całe województwo dolnośląskie. Punkty zlokalizowane są w następujących miejscowościach: w Bolesławcu, Głogowie, Górze, Jeleniej Górze, Kłodzku, Lubaniu, Lubinie, Miliczu, Oleśnicy, Wałbrzychu, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu i w Żmigrodzie.

Zadaniem każdego Dolnośląskiego Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla organizacji pozarządowych jest:
a) wsparcie konsultacyjno-doradcze dotyczące różnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych, których celem jest zwiększenie profesjonalizmu organizacji pozarządowych oraz efektywności działań przez nie podejmowanych, w tym wzrost umiejętności pozyskiwania środków krajowych i zagranicznych na realizację projektów oraz ich rozliczania,
b) wsparcie i promocja wolontariatu,
c) aktywizacja i integracja organizacji pozarządowych oraz środowisk lokalnych,
d) wsparcie i promocja międzysektorowych partnerstw organizacji pozarządowych z administracją publiczną,
e) zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń (warsztatów) dla organizacji pozarządowych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału i możliwości rozwojowych III sektora poprzez prowadzenie i rozwój Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego, która skutecznie wspierać będzie organizacje pozarządowe ora podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu całego Dolnego Śląska w ich dążeniu do zaspokajania potrzeb i podnoszenia poziomu życia mieszkańców regionu w okresie od 1 marca do 31 lipca 2015 r.

Cel główny realizowany będzie poprzez cele szczegółowe projektu. Należą do nich:

• zwiększenie profesjonalizmu oraz efektywności działań organizacji pozarządowych poprzez wsparcie konsultacyjno-doradcze dotyczące różnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych wśród 80% organizacji pozarządowych korzystających z doradztwa,
• rozwój partnerstw międzysektorowych na poziomie starostw i urzędów gmin, wdrażanie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi poprzez szkolenia/warsztaty wśród 80% uczestników,
• rozwój partnerstw wewnątrzsektorowych i zwiększenie integracji lokalnych środowisk pozarządowych poprzez szkolenia/warsztaty, działania doradcze,
• wsparcie aktywności obywatelskiej, przede wszystkim poprzez skuteczne zarządzanie informacją i działania animacyjno-doradcze,
• promocja i rozwój wolontariatu na Dolnym  Śląsku poprzez szkolenia/warsztaty i działania animacyjno-doradcze, w tym popularyzacja dobrych praktyk w tym zakresie,
• wsparcie (w skali powiatu) organizacji wiodących, gotowych do przejęcia odpowiedzialności za działania lokalne i pełnienia funkcji przedstawicielskiej i koordynującej w imieniu innych organizacji pozarządowych - poprzez zlecanie zadań o charakterze informacyjnym, doradczo-szkoleniowym  i animacyjnym,
• promocja Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego i Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno-Doradczych poprzez zarządzanie informacją i popularyzację dobrych praktyk.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Przypomnijmy, że utworzenie w 2010 r. Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego (DSDP) było odpowiedzią Samorządu Województwa Dolnośląskiego na potrzeby organizacji pozarządowych.

Decyzja o realizacji DSDP wynikła z analizy raportów i badań potrzeb i oczekiwań dolnośląskich NGO przeprowadzonych na ponad 1700 podmiotach przez Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, z których wynika, iż:
• 70% dolnośląskich organizacji  oczekuje bliskich , lokalnych form doradczo-informacyjnych, (lokalnych PK-D, szkoleń, dostępu do Internetu, specjalistycznej konsultacji, kadry)
• słaba kadra specjalistyczna  ds. pozyskiwania funduszy UE (projekty miękkie również w JST),
• słaba aplikacja  małych organizacji oraz JST z terenów wiejskich, zagrożonych ubóstwem o dużym wskaźniku bezrobocia,
• występowanie „białych plam” na mapie aplikacyjnej regionu,
• słaba współpraca międzysektorowa,
• słabnąca aktywność oraz integracja obywatelska oraz pozarządowa,
• wzrost zagrożenia prawidłowości realizowanych już  małych projektów.

Realizacja koncepcji sieciowego zarządzania doradztwem, edukacją, informacją dla dolnośląskiego III sektora miała przyczynić się do:
– profesjonalizacji organizacji pozarządowych,
– wzrostu ich kompetencji w zakresie współpracy z administracją publiczną
– wypracowania standardów współpracy międzysektorowej oraz narzędzi pozarządowego doradztwa.
Dzięki systemowi SIECI zaistniała również możliwość monitoringu, koordynacji, szkolenia kadr, ewaluacji oraz elementarnego zarządzania poprzez cele.

W latach 2010-2011  Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego finansowana była z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

W 2010  roku przyjęto koncepcję utworzenia Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego  składającej się z Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno- Doradczych powołanych w 10 powiatach o najsłabszej kondycji organizacji pozarządowych. Były to:
– w powiecie oleśnickim DPK-D prowadzony przez Fundację „Świat z Uśmiechem”,
– w powiecie jaworskim DPK-D prowadzony przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich,
– w powiecie zgorzeleckim DPK-D prowadzony przez Fundację „Wzajemnej Pomocy Arka”,
– w powiecie lwóweckim DPK-D prowadzony przez Powiatowe Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych,
– w powiecie dzierżoniowskim DPK-D prowadzony przez Fundację Edukacji Obywatelskiej i Rozwoju Sportu,
– w powiecie górowskim DPK-D prowadzony przez Stowarzyszenie „I TY możesz” Jemielno, Polska, Europa, Świat”,
– w powiecie polkowickim DPK-D prowadzony przez Fundację „Wrzosowa Kraina”,;
– w powiecie milickim DPK-D prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Twórczej i Wyrównywania Szans w Regionie „Notabene”,
– w powiecie wołowskim DPK-D prowadzony przez Stowarzyszenie „Kamerton”,
–w powiecie kłodzkim DPK-D prowadzony przez Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika.

W 2011  roku w wyniku postępowania konkursowego wyłonionych zostało dwóch operatorów Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego – Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA.
Podstawowym celem operatorów było zbudowanie silnej – wrośniętej w lokalne społeczności – struktury współpracujących ze sobą i z jednostkami samorządu lokalnego Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno-Doradczych.
Stworzono 13 powiatowych Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno-Doradczych (w Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Lubinie, Miliczu, Legnicy, Kłodzku, Lubaniu, Bolesławcu, Górze, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu) i 5 Mobilnych Inkubatorów NGO (w powiatach: wrocławskim, wołowskim, średzkim, oleśnickim, oławskim) realizujących zadania doradczo-szkoleniowe.
Dolnośląskie Punkty Konsultacyjno-Doradcze organizowały szkolenia z zakresu funkcjonowania NGO, organizowały Powiatowe Fora Organizacji Pozarządowych, prowadziły doradztwo z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych, obsługi księgowej oraz doradztwa prawnego.

W latach 2012-2013  Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenia Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA otrzymały środki finansowe na realizuję projektu „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego” z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.4.2.

Projekt „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego” z założenia był kontynuacją koncepcji sieciowego zarządzania punktami konsultacyjno-doradczymi wypracowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
W ramach projektu nastąpiła zmiana koncepcji organizacyjnej Sieci – utworzonych zostało 16 lokalnych inkubatorów NGO (w: Miliczu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Legnicy, Lubinie, Zgorzelcu, Głogowie, Żmigrodzie, Lubaniu, Kłodzku, Bolesławcu, Górze, Ząbkowicach, Wołowie, Oleśnicy i Oławie), poszerzony został również zakres ich działań – obok działań prowadzonych w 2010 i 2011 roku prowadzone były nowe formy wsparcia, m. in. wsparcie techniczne/infrastrukturalne organizacji pozarządowych (m.in. udostępnienie adresu siedziby korespondencyjnej, stanowiska pracy z dostępem do sprzętu biurowego, telefonu/faksu, Internetu), aktywny rozwój wolontariatu (wspieranie wolontariatu w regionie poprzez wzbogacenie oferty inkubatorów o wolontariuszy), spotkania animujące nowe inicjatywy obywatelskie czy wsparcie rozwoju organizacji pozarządowych poprzez realizację programu edukacyjnego „Profesjonalna organizacja”.

Przy realizacji projektu „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego” Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenia Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA otrzymały wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach umowy partnerskiej zawartej 29 lutego 2012 r.

 

W roku 2014  roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego udzielił dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn."Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego" -  Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych wraz z partnerem Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA. 

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego 2014 to  sieć 14 Punktów Konsultacyjno-Doradczych działających na terenie Dolnego Śląska. Sieć obejmowała całe województwo, a punkty doradcze były zlokalizowane  w następujących miejscowościach:  Jelenia Góra, Wałbrzych, Lubinie, Miliczu, Kłodzku, Lubaniu, Bolesławcu, Górze, Ząbkowicach Śląskich, Oleśnicy, Głogowie, Zgorzelcu, Żmigrodzie i Wołowie.