Jesteś tutaj: Strona główna / BOGATYNIA / Organizacje pozarządowe / Program współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi

Data publikacji:

27 Styczeń 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BOGATYNIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2016.

Wstęp

Współpraca Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wiąże się z realizacją zasady pomocniczości oraz służy umacnianiu uprawnień obywateli i ich wspólnot.

Działalność osób zrzeszonych w wymienionych wyżej podmiotach sprzyja tworzeniu więzi społecznych, odpowiedzialności za swoje otoczenie oraz zaspokajaniu potrzeb różnych grup mieszkańców. Wyrazem dążenia Gminy Bogatynia do wspierania tej działalności jest "Program współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016". Program ten reguluje zakres współpracy w wymiarze finansowym oraz niefinansowym, określa też jej formy.

Niniejszy Program jest wyrazem polityki władz Miasta i Gminy wobec organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, polityki zmierzającej do zapewnienia im jak najlepszych możliwości do działania na terenie Gminy Bogatynia.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2015r. poz. 1339),
2) Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia,
3) Programie – rozumie się przez to Program współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”,
4) podmiotach Programu – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy,
5) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.),
6) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11, ust. 2 ustawy,
7) trybie pozakonkursowym – rozumie się przez to tryb zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym poza konkursem ofert, określony w art.19 a ustawy,
8) regrantingu – rozumie się przez to mechanizm, w ramach którego środki otrzymane w formie dotacji przez jeden podmiot, przekazywane są innym podmiotom ( w formie grantów).

Rozdział II

Cel główny i cele szczegółowe Programu

§ 2

Nadrzędnym celem współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi jest dążenie do budowy społeczeństwa obywatelskiego.

§ 3

Celem głównym Programu jest podniesienie poziomu życia mieszkańców Miasta i Gminy Bogatynia oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju poprzez:

1) poprawę współpracy międzysektorowej pomiędzy sektorem pozarządowym, a administracją publiczną,
2) wzmocnienie potencjału sektora pozarządowego w Gminie Bogatynia, będącego jednym z elementów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
3) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców regionu,
4) rozwój partnerstwa publiczno-społecznego z ukierunkowaniem na zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym,
5) włączenie organizacji pozarządowych do realizacji polityki rozwoju Gminy Bogatynia,
6) podnoszenie standardów współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi w aspekcie realizacji zasad: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności,
7) współpracę z organizacjami pozarządowymi wspierając inicjatywy oraz nowatorskie rozwiązania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom i dążeniom społecznym oraz umożliwiające rozwiązywanie problemów społecznych.

§ 4

Celami szczegółowymi Programu są m.in.:

1) utworzenie, opartego na partnerstwie i reprezentacji, systemu komunikacji i współdziałania Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi,
2) zwiększanie udziału zadań realizowanych przez Gminę Bogatynia we współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi, promocja powierzania zadań organizacjom pozarządowym,
3) wspieranie działań na rzecz rozwoju aktywności obywatelskiej i samoorganizacji społeczności w regionie,
4) włączanie sektora pozarządowego do współpracy międzyregionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanej przez Gminę Bogatynia oraz wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w tym zakresie,
5) współdziałanie Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania środków z funduszy krajowych i międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Społecznego i innych funduszy europejskich.

Rozdział III

Zasady współpracy

§ 5

Współpraca Gminy Bogatynia z podmiotami Programu opiera się na następujących zasadach:

1. pomocniczości, co oznacza, że Gmina Bogatynia powierza podmiotom programu realizację zadań własnych, a podmioty programu zapewniają jego wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,
2. suwerenności stron, co oznacza, iż współpracujące strony samodzielnie i w sposób niezależny podejmują działania w zakresie współpracy,
3. partnerstwa, co oznacza, iż współpraca realizowana jest w zakresie: uczestnictwa podmiotów programu w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców Miasta i Gminy, sugerowaniu zakresu współpracy,
4. efektywności, co polega na wspólnym dążeniu Gminy Bogatynia i podmiotów programu do osiągania najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych,
5. uczciwej konkurencji, co oznacza konkurencję zgodną z uczciwymi zwyczajami i prawem w dziedzinie współpracy w zakresie określonym ustawą,
6. jawności, która urzeczywistniana jest poprzez udostępnianie przez Gminę Bogatynia współpracującym z nią podmiotom programu informacji o celach, kosztach i efektach współpracy, a także środkach finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy Bogatynia na współpracę z podmiotami programu oraz kryteriach i sposobie oceny projektów. Zasada jawności obliguje podmioty programu do udostępniania danych dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie działalności statutowej oraz sytuacji finansowej.

Rozdział IV

Podmioty współpracy

§ 6

Podmiotami realizującymi współpracę są:

1) Rada Miejska w Bogatyni i jej komisje - wyznaczają kierunki polityki społecznej gminy oraz określają wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez organizacje.
2) Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia – podejmuje decyzje o priorytetach współpracy z podmiotami programu, ogłasza otwarte konkursy na realizacją zadań skierowanych do podmiotów programu, dysponuje środkami w ramach budżetu, decyduje o wyborze ofert i innych formach pomocy poszczególnym podmiotom programu.
3) Właściwe komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy i inne jednostki organizacyjne Gminy, które podejmują na bieżąco współpracę z organizacjami w zakresie działania określonego ich regulaminem lub statutem.
4) Organizacje realizujące zadania publiczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Bogatynia lub na jej terenie bez względu na siedzibę organizacji.
5) Podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rozdział V

Zakres przedmiotowy

§ 7

Obszar współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art.4 ust.1 ustawy. Jako zadania priorytetowe Gminy Bogatynia na rok 2016 określa się zadania o charakterze gminnym, międzygminnym, lokalnym, regionalnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym z zakresu:

1) Kultury fizycznej i sportu

a) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych, a także zajęć sportowo- rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży,
b) projekty związane z udziałem dzieci i młodzieży w imprezach sportowych,
c) zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej w środowisku dzieci, młodzieży, osób po 50. roku życia i osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych, (m.in. treningów, festynów sportowo-rekreacyjnych, rajdów),

2) Turystyki, agroturystyki i promocji

a) zadania związane z promocją walorów turystycznych regionu (m.in.: spotkania, targi, sympozja, wystawy, konkursy wiedzy o walorach regionu, festyny, publikacje, foldery),
b) szkolenia, rajdy, zloty i inne,
c) zadania związane z rozwojem szlaków turystycznych oraz organizacją i innych zadań promujących walory regionu,
d) wsparcie turystyki prozdrowotnej,
e) wspieranie działań mających na celu realizację opracowań i publikacji o tematyce sportowej, turystycznej, rekreacyjnej.

3) Kultury, tradycji i edukacji

a) promowanie, pielęgnowanie i prezentowanie tradycji narodowych oraz regionalnych (m.in. warsztaty, kursy, sympozja),
b) wspieranie przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych,
c) aktywizacja osób starszych poprzez edukację,
d) wspomaganie amatorskiej twórczości artystycznej z uwzględnieniem osób 60+
e) organizowanie plenerowych imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
f) wspieranie dzieci i młodzieży uzdolnionej

4) Ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

a) projekty z zakresu organizacji m.in. imprez edukacyjnych, sympozjów, szkoleń, warsztatów, konkursów,
b) projekty wspierające udział w imprezach o charakterze regionalnym i ekologicznym ze szczególnym uwzględnieniem możliwości promocji regionu,
c) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogatynia

5) Pomocy społecznej oraz wspierania rodziny

a) projekty wspomagające:
 - integrację i przeciwdziałanie niepełnosprawności,
 - przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizację zawodową i społeczną mieszkańców Miasta i Gminy Bogatynia wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem,
 - działanie na rzecz aktywizacji dzieci i młodzieży, wsparcie działania tematycznych grup nieformalnych (m.in.: poprzez szkolenia, doradztwo, informacje),
 - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 - pomoc ofiarom przemocy domowej,
 - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
 - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 - organizowanie i zapewnienie opieki w formie usług opiekuńczych,
 - organizowanie pomocy osobom bezdomnym, prowadzenie placówek zapewniających nocleg lub schronienie,
 - pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
 - organizacji aktywnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,

b) projekty związane z organizacją imprez tematycznych takich, jak m.in.: Dzień Dziecka, Mikołaj, Wigilia.

7) Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

a) wsparcie projektów z zakresu oświaty prozdrowotnej oraz profilaktyki chorób i uzależnień,
b) realizacja programów promocji zdrowia psychicznego oraz organizowanie wsparcia dla osób z problemami zdrowia psychicznego,
c) realizacja zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

8) Działalności na rzecz organizacji pozarządowych

a) wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych,
b) współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych realizowanych we współpracy z Gminą Bogatynia,
c) budowanie tożsamości organizacji pozarządowych

9) Wspierania i promocji wolontariatu

a) wspieranie działań mających na celu krzewienie idei wolontariatu

10) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami

a) współpraca transgraniczna w ramach zadań Gminnego Programu Współpracy Transgranicznej,
b) inicjowanie i wspieranie działań zachęcających do prowadzenia i pogłębiania współpracy przygranicznej w obszarze Związku Trzech Miast,
c) stwarzanie warunków współpracy transgranicznej i współdziałania w aspekcie integracji społecznej mieszkańców,
d) inicjowanie, współorganizowanie i promowanie imprez międzynarodowych,
e) współdziałanie gminy w zakresie współpracy transgranicznej prowadzonej przez organizacje społeczne,
f) działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
g) promowanie i wspieranie projektów transgranicznych dotyczących rozwoju lokalnego

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia może, na wniosek podmiotu programu, rozszerzyć listę zadań realizowanych w roku 2016, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji Rady Miejskiej w Bogatyni oraz uzgodnieniu z organizacjami.

Rozdział VI

Formy współpracy

§ 8

Współpraca Gminy Bogatynia z podmiotami programu może mieć następujące formy:

a) powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
c) zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym poprzez otwarte konkursy ofert, tryb pozakonkursowy, regranting, zakup usług.

1) Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków odbywa się poprzez:

a) prowadzenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni bazy danych o organizacjach oraz publikowanie ważnych informacji w serwisie informacyjnym,
b) konsultowanie z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działalności, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji,
c) zawieranie umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1240),
d) angażowanie podmiotów programu do wymiany doświadczeń, prezentacji osiągnięć,
e) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji w sferze zadań publicznych,
f) wzajemne wykorzystanie wiedzy profesjonalistów pracujących w administracji samorządowej i organizacjach,
g) organizacja wspólnych konferencji i seminariów,
h) wspieranie akcji promującej przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom społecznym,
i) pomoc organizacjom w nawiązywaniu współpracy z mediami

2) Inne formy wsparcia mogą obejmować w szczególności:

a) udzielanie pożyczek, gwarancji, poręczeń organizacjom pozarządowym na realizację zadań ze sfery pożytku społecznego,
b) udzielenie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których tematyka wiąże się z Programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu , środków technicznych itp.,
c) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja z budżetu Gminy,
d) przystępowanie Gminy do partnerstw w projektach kierowanych przez organizacje pozarządowe do funduszy europejskich (lub innych),
e) rekomendowanie projektów realizowanych przez podmioty Programu,
f) obejmowanie honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia inicjatyw realizowanych przez podmioty Programu,
g) funkcjonowania Rady Działalności Pożytku Publicznego na szczeblu gminnym,
h) nieodpłatne udostępnianie, w miarę możliwości, pomieszczeń i sprzętu, prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie oferowanych przez inne podmioty szkoleń i publikacji dla organizacji pozarządowych.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje organizacje o podstawowych priorytetowych kierunkach działań na rok 2016, jednak to nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów należą: wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby organizacji oraz doświadczenie.

Rozdział VII

Okres realizacji programu

§ 9

Program obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016roku.

Rozdział VIII

Sposób realizacji programu

§ 10

1. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych odbywa się na podstawie otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia na zasadach określonych w ustawie.
2.Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni (www.bogatynia.pl) jest prowadzony i aktualizowany serwis dotyczący organizacji pozarządowych, w szczególności dotyczący:

1) zadań publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz z podaniem wysokości środków finansowych przeznaczanych z budżetu Gminy na realizację tych zadań;
2) ogłaszanych konkursów ofert na realizację zadań publicznych i ich rozstrzygnięć;
3) udzielanych odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i poruszane problemy w tym dotyczące zmiany przepisów prawa.

3.Prowadzona jest, aktualizowana i udostępniana baza danych o organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne oraz rejestr organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie realizacji zadań publicznych z budżetu Gminy.

Rozdział IX

Wysokość środków przeznaczanych na realizację programu

§ 11

1. Finansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym odbywa się w ramach budżetu Gminy na rok 2016.
2. Środki planowane na realizację programu określa się w wysokości minimalnej 600.000 zł.

Rozdział X

Sposób oceny realizacji programu

§ 12

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia dokonuje ewaluacji Programu współpracy za okres realizacji Programu.

1. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji Programu mogą być zgłaszane Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia;
2. Uwagi, wnioski i propozycje związane z realizowanymi przez organizacje pozarządowe zadaniami publicznymi będą wykorzystywane do usprawnienia współpracy;
3. Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia złoży Radzie Miejskiej w Bogatyni sprawozdanie z realizacji Programu w terminie do dnia 31 maja 2017r;
4. Do oceny realizacji Programu stosowane są następujące mierniki ilościowe:

a) ilość i struktura organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą;
b) ilość i struktura ogłoszonych w 2016 roku konkursów, złożonych ofert i podpisanych umów;
d) wykonanie planu dotacji za rok 2016 w szczegółowości według klasyfikacji budżetowej na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy;
e) wysokość dofinansowania uzyskanego ze środków Unii Europejskiej,
f) ilość przeprowadzonych szkoleń dla organizacji pozarządowych

Rozdział XI

Informacje o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji

§ 13

Tworzenie Programu przebiegać będzie w następujący sposób:

1) zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy informacji o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem Programu oraz możliwości przekazywania przez podmioty Programu ogólnych propozycji, kierunków oraz obszarów działań do projektu Programu,
2) sporządzenie zestawienia i analiza formularzy otrzymanych drogą elektroniczną przez Wydział Współpracy Regionalnej i Transgranicznej,
3) przygotowanie przez wydział założeń do projektu Programu,
4) przeprowadzenie z podmiotami Programu konsultacji projektu Programu,
5) przygotowanie zestawienia oraz sporządzenie analizy uwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji,
6) przygotowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz skierowanie jej pod obrady Rady Miejskiej w Bogatyni,
7) przyjęcie przez Radę Miejską w Bogatyni uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

§ 14

Konsultacje programu przebiegać będą w następujący sposób:

1) zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy informacji o możliwości przesłania drogą elektroniczną ogólnych propozycji, kierunków oraz obszarów działań do projektu Programu,
2) sporządzenie zestawienia i analiza formularzy otrzymanych przez Wydział Współpracy Regionalnej i Transgranicznej,
3) zamieszczenie na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy projektu Programu oraz informacji o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących projektu Programu w siedzibie Urzędu, przesyłania ich drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
4) przygotowanie przez Wydział Współpracy Regionalnej i Transgranicznej zestawienia uwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji,
5) sporządzenie analizy uwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji,
6) przygotowanie sprawozdania z przebiegu konsultacji i zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu w terminie 14 dni od daty zakończenia konsultacji.

Rozdział XII

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych

§ 15

1) Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
2) Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową do oceny złożonych ofert.

2) W skład komisji konkursowej wchodzą:

1. pracownicy Urzędu Miasta i Gminy,
2. przedstawiciele podmiotów Programu wyłonieni wg następujących kryteriów:

a) Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia na stronie internetowej Urzędu informuje o naborze do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ustawy. Do informacji dołącza się formularz zgłoszenia kandydata,
b) kandydatami na członków komisji konkursowej mogą być członkowie podmiotów Programu oraz osoby wskazane przez podmioty Programu (nie będące ich członkami), upełnomocnione do reprezentowania podmiotu Programu w procedurach konkursowych,
c) przedstawiciela podmiotów Programu z bazy kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej może rekomendować naczelnik wydziału/jednostki odpowiedzialnej za realizację konkursu,
d) Burmistrz, uwzględniając rodzaj zadań ogłoszonych konkursem, powołuje do komisji konkursowej przedstawiciela podmiotów z bazy kandydatów na członków komisji konkursowych,
e) w skład komisji konkursowej nie będą powoływani reprezentanci podmiotów, które ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu Gminy lub pozostający z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
f) do czasu utworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ustawy, Burmistrz zaprasza przedstawicieli podmiotów Programu do udziału w komisjach konkursowych,

3. w pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby te mogą zostać zaproszone przez Burmistrza lub komisję konkursową.
4. Burmistrz powołując komisję konkursową wskazując jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

§ 16

Zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert:

1) komisja pracuje w składzie osobowym powołanym Zarządzeniem Burmistrza,
2) pracami komisji kieruje przewodniczący lub wiceprzewodniczący komisji,
3) komisja realizuje swoje działania jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej składu,
4) w pracach komisji nie mogą brać udziału reprezentanci podmiotów wnioskujących o dotacje lub pozostający z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
5) komisja może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy, wymienione osoby mogą uczestniczyć w pracach komisji z głosem doradczym oraz wydawać opinie,
6) każdy członek komisji przed rozpoczęciem jej działalności zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia w sprawie,
7) za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży,
8) do zadań komisji konkursowej należy:

a) ocena ofert pod względem merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego,
b) przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami,
c) sporządzenie protokołu z prac komisji,
9) do zadań przewodniczącego komisji należy:

a) przewodniczenie pracom komisji,
b) przygotowanie wykazu ofert rekomendowanych do dofinansowania przez Burmistrza Miasta i Gminy,
c) pisemne powiadomienie wszystkich oferentów, którzy nie otrzymali dotacji, o decyzji Burmistrza wraz z uzasadnieniem,
d) przesłanie do wiadomości właściwego merytorycznie wydziału protokołu z posiedzenia komisji, zarządzenia burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia konkursu oraz kopie informacji wysłanych do oferentów,

10) obsługę administracyjno-techniczną sprawuje wydział/jednostka odpowiedzialna za realizację konkursu,
11) ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz.

Rozdział XIII

§ 17

Postanowienia końcowe

1. Program ma charakter otwarty. Zakłada możliwość uwzględnienia nowych form współpracy i doskonalenia tych, które już zostały określone.
2. Zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom określonym w Programie może nastąpić w formach i na zasadach przewidzianych w ustawie lub przepisach odrębnych.
3. Tryb pozyskiwania i sposób wydatkowania środków finansowych na realizację zadania publicznego określa ustawa.
4. Wzór oferty określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25).

---------------------------------------------------

Program stanowi Załącznik do Uchwały Nr XXII/187/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 24 listopada 2015 roku