Jesteś tutaj: Strona główna / BOGATYNIA / Organizacje pozarządowe / Program współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
Program współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Data publikacji:

27 Styczeń 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BOGATYNIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2018 R.

WSTĘP
Współpraca Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wiąże się z realizacją zasady pomocniczości oraz służy umacnianiu uprawnień obywateli i ich wspólnot.

Działalność osób zrzeszonych w wymienionych wyżej podmiotach sprzyja tworzeniu więzi społecznych, odpowiedzialności za swoje otoczenie oraz zaspokajaniu potrzeb różnych grup mieszkańców. Wyrazem dążenia Gminy Bogatynia do wspierania tej działalności jest ,,Program współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”.

Program ten reguluje zakres współpracy w wymiarze finansowym oraz niefinansowym, określa też jej formy.

Niniejszy Program jest wyrazem polityki władz Miasta i Gminy wobec organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, polityki zmierzającej do zapewnienia im jak najlepszych możliwości do działania na terenie Gminy Bogatynia.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Program został przygotowany na podstawie art.5 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

2. W kwestiach nieuregulowanych w Programie stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w ust.1.

§ 2

Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn.zm.),

2) Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia,

3) Programie - rozumie się przez to Program współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”,

4) podmiotach Programu - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy,

5) dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.),

6) konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11, ust. 2 ustawy,

7) trybie pozakonkursowym - rozumie się przez to tryb zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym poza konkursem ofert, określony w art.19 a ustawy.

ROZDZIAŁ II
Cel główny i cele szczegółowe Programu

§ 2

Nadrzędnym celem współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi jest dążenie do budowy społeczeństwa obywatelskiego.

§ 3

Celem głównym Programu jest podniesienie poziomu życia mieszkańców Miasta i Gminy Bogatynia oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju poprzez:

1) poprawę współpracy międzysektorowej pomiędzy sektorem pozarządowym, a administracją publiczną,

2) wzmocnienie potencjału sektora pozarządowego w Gminie Bogatynia, będącego jednym z elementów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

3) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców regionu,

4) rozwój partnerstwa publiczno-społecznego z ukierunkowaniem na zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym,

5) włączenie organizacji pozarządowych do realizacji polityki rozwoju Gminy Bogatynia,

6) podnoszenie standardów współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi w aspekcie realizacji zasad: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności,

7) współpracę z organizacjami pozarządowymi wspierając inicjatywy oraz nowatorskie rozwiązania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom i dążeniom społecznym oraz umożliwiające rozwiązywanie problemów społecznych.

§ 4

Celami szczegółowymi Programu są:

1) utworzenie, opartego na partnerstwie i reprezentacji, systemu komunikacji i współdziałania Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi,

2) zwiększanie udziału zadań realizowanych przez Gminę Bogatynia we współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi, promocja powierzania zadań organizacjom pozarządowym,

3) wspieranie działań na rzecz rozwoju aktywności obywatelskiej i samoorganizacji społeczności w regionie,

4) włączanie sektora pozarządowego do współpracy międzyregionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanej przez Gminę Bogatynia oraz wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w tym zakresie,

5) współdziałanie Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania środków z funduszy krajowych i międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Społecznego i innych funduszy europejskich.

ROZDZIAŁ III
Zasady współpracy

§ 5

Współpraca Gminy Bogatynia z podmiotami Programu opiera się na następujących zasadach:

1. pomocniczości, co oznacza, że Gmina Bogatynia powierza podmiotom programu realizację zadań własnych, a podmioty programu zapewniają jego wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,

2. suwerenności stron, co oznacza, iż współpracujące strony samodzielnie i w sposób niezależny podejmują działania w zakresie współpracy,

3. partnerstwa, co oznacza, iż współpraca realizowana jest w zakresie: uczestnictwa podmiotów programu w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców Miasta i Gminy, sugerowaniu zakresu współpracy,

4. efektywności, co polega na wspólnym dążeniu Gminy Bogatynia i podmiotów programu do osiągania najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych,

5. uczciwej konkurencji, co oznacza konkurencję zgodną z uczciwymi zwyczajami i prawem w dziedzinie współpracy w zakresie określonym ustawą,

6. jawności, która urzeczywistniana jest poprzez udostępnianie przez Gminę Bogatynia współpracującym z nią podmiotom programu informacji o celach, kosztach i efektach współpracy, a także środkach finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy Bogatynia na współpracę z podmiotami programu oraz kryteriach i sposobie oceny projektów.

ROZDZIAŁ IV
Podmioty współpracy

§ 6

Podmiotami realizującymi współpracę są:

1) Rada Miejska w Bogatyni i jej komisje - wyznaczają kierunki polityki społecznej gminy oraz określają wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez organizacje.

2) Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia - podejmuje decyzje o priorytetach współpracy z podmiotami programu, ogłasza otwarte konkursy na realizacją zadań skierowanych do podmiotów programu, dysponuje środkami w ramach budżetu, decyduje o wyborze ofert i innych formach pomocy poszczególnym podmiotom programu.

3) Właściwe komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy i inne jednostki organizacyjne Gminy, które podejmują na bieżąco współpracę z organizacjami w zakresie działania określonego ich regulaminem lub statutem.

4) Organizacje realizujące zadania publiczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Bogatynia lub na jej terenie bez względu na siedzibę organizacji.

5) Podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

ROZDZIAŁ V
Zakres przedmiotowy

§ 7

Obszar współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art.4 ust.1 ustawy. Jako zadania priorytetowe Gminy Bogatynia na rok 2018 określa się zadania o charakterze gminnym, międzygminnym, lokalnym, regionalnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym z zakresu:

1) Kultury fizycznej i sportu
a) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych, a także zajęć sportowo- rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży,
b) projekty związane z udziałem dzieci i młodzieży w imprezach sportowych,
c) zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej w środowisku dzieci, młodzieży, osób po 50. roku życia i osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych, (m.in. treningów, festynów sportowo-rekreacyjnych, rajdów),

2) Turystyki, agroturystyki i promocji
a) zadania związane z promocją walorów turystycznych regionu (m.in.: spotkania, targi, sympozja, wystawy, konkursy wiedzy o walorach regionu, festyny, publikacje, foldery),
b) szkolenia, rajdy, zloty i inne,
c) zadania związane z rozwojem szlaków turystycznych oraz organizacją i innych zadań promujących walory regionu,
d) wsparcie turystyki prozdrowotnej,
e) wspieranie działań mających na celu realizację opracowań i publikacji o tematyce sportowej, turystycznej, rekreacyjnej.

3) Kultury, tradycji i edukacji
a) promowanie, pielęgnowanie i prezentowanie tradycji narodowych oraz regionalnych (m.in. warsztaty, kursy, sympozja),
b) wspieranie przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych,
c) aktywizacja osób starszych poprzez edukację,
d) wspomaganie amatorskiej twórczości artystycznej z uwzględnieniem osób 60+
e) organizowanie plenerowych imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
f) wspieranie dzieci i młodzieży uzdolnionej

4) Ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
a) projekty z zakresu organizacji m.in. imprez edukacyjnych, sympozjów, szkoleń, warsztatów, konkursów,
b) projekty wspierające udział w imprezach o charakterze regionalnym i ekologicznym ze szczególnym uwzględnieniem możliwości promocji regionu,
c) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogatynia

5) Pomocy społecznej oraz wspierania rodziny
a) projekty wspomagające:
- integrację i przeciwdziałanie niepełnosprawności,
- przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizację zawodową i społeczną mieszkańców Miasta i Gminy Bogatynia wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem,
- działanie na rzecz aktywizacji dzieci i młodzieży, wsparcie działania tematycznych grup nieformalnych (m.in.: poprzez szkolenia, doradztwo, informacje),
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- pomoc ofiarom przemocy domowej,
- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
- organizowanie i zapewnienie opieki w formie usług opiekuńczych,
- organizowanie pomocy osobom bezdomnym, prowadzenie placówek zapewniających nocleg lub schronienie,
- pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
- organizacji aktywnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,
b) projekty związane z organizacją imprez tematycznych takich, jak m.in.: Dzień Dziecka, Mikołaj, Wigilia.

6) Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
a) wsparcie projektów z zakresu oświaty prozdrowotnej oraz profilaktyki chorób i uzależnień,
b) realizacja programów promocji zdrowia psychicznego oraz organizowanie wsparcia dla osób z problemami zdrowia psychicznego,
c) realizacja zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

7) Działalności na rzecz organizacji pozarządowych
a) wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych,
b) współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych realizowanych we współpracy z Gminą Bogatynia,
c) budowanie tożsamości organizacji pozarządowych

8) Wspierania i promocji wolontariatu
a) wspieranie działań mających na celu krzewienie idei wolontariatu

9) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami
a) współpraca transgraniczna w ramach zadań Gminnego Programu Współpracy Transgranicznej,
b) inicjowanie i wspieranie działań zachęcających do prowadzenia i pogłębiania współpracy przygranicznej w obszarze Związku Trzech Miast,
c) stwarzanie warunków współpracy transgranicznej i współdziałania w aspekcie integracji społecznej mieszkańców,
d) inicjowanie, współorganizowanie i promowanie imprez międzynarodowych,
e) współdziałanie gminy w zakresie współpracy transgranicznej prowadzonej przez organizacje społeczne,
f) działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
g) promowanie i wspieranie projektów transgranicznych dotyczących rozwoju lokalnego

ROZDZIAŁ VI
Formy współpracy

§ 8

Współpraca Gminy Bogatynia z podmiotami programu może mieć następujące formy:
a) powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
c) zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym poprzez otwarte konkursy ofert, tryb pozakonkursowy,

1.Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków odbywa się poprzez:
a) prowadzenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni bazy danych o organizacjach oraz publikowanie ważnych informacji w serwisie informacyjnym,
b) konsultowanie z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działalności, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji,
c) zawieranie umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 1376),
d) angażowanie podmiotów programu do wymiany doświadczeń, prezentacji osiągnięć,
e) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji w sferze zadań publicznych,
f) wzajemne wykorzystanie wiedzy profesjonalistów pracujących w administracji samorządowej i organizacjach,
g) organizacja wspólnych konferencji i seminariów,
h) wspieranie akcji promującej przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom społecznym,
i) pomoc organizacjom w nawiązywaniu współpracy z mediami

2. Inne formy wsparcia mogą obejmować :
a) udzielanie pożyczek, gwarancji, poręczeń organizacjom pozarządowym na realizację zadań ze sfery pożytku społecznego,
b) udzielenie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których tematyka wiąże się z Programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu , środków technicznych itp.,
c) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja z budżetu Gminy,
d) przystępowanie Gminy do partnerstw w projektach kierowanych przez organizacje pozarządowe do funduszy europejskich (lub innych),
e) rekomendowanie projektów realizowanych przez podmioty Programu,
f) obejmowanie honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia inicjatyw realizowanych przez podmioty Programu,
g) funkcjonowanie Rady Działalności Pożytku Publicznego na szczeblu gminnym,
h) nieodpłatne udostępnianie, w miarę możliwości, pomieszczeń i sprzętu, prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie oferowanych przez inne podmioty szkoleń i publikacji dla organizacji pozarządowych.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje organizacje o podstawowych priorytetowych kierunkach działań na rok 2018, jednak to nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów należą: wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby organizacji oraz doświadczenie.

ROZDZIAŁ VII
Okres realizacji programu

§ 9

Program obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

ROZDZIAŁ VIII

§10

Sposób realizacji programu
1. Komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne Gminy prowadzą bezpośrednią współpracę z organizacjami pozarządowymi realizując założenia Programu współpracy w obszarach swojego działania, która w szczególności polega na:
a) składaniu propozycji zadań priorytetowych w ramach obszarów mieszczących się w zadaniach własnych Gminy do corocznie przygotowywanego Programu współpracy oraz do ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych,
b) umieszczaniu w projektach budżetu Gminy środków finansowych na ich realizację,
c) przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych,
d) sporządzaniu i rozliczaniu umów, prowadzeniu nadzoru merytorycznego oraz kontroli nad wykonywanymi zadaniami,
e) sporządzaniu sprawozdań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
f) prowadzeniu konsultacji projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi w zakresie ich działalności statutowej zgodnie z przedmiotem projektu,
g) udziale przedstawicieli Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy w spotkaniach i szkoleniach w zakresie wzajemnej współpracy z organizacjami pozarządowymi.

ROZDZIAŁ IX
Wysokość środków przeznaczanych na realizację programu

§ 11

1. Finansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym odbywa się w ramach budżetu Gminy na rok 2018.

2. Środki planowane na realizację Programu określa się w wysokości minimalnej 600.000 zł.
 
ROZDZIAŁ X
Sposób oceny realizacji programu

§ 12

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia dokonuje ewaluacji Programu współpracy za okres realizacji Programu.

1. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji Programu mogą być zgłaszane Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia;

2. Uwagi, wnioski i propozycje związane z realizowanymi przez organizacje pozarządowe zadaniami publicznymi będą wykorzystywane do usprawnienia współpracy;

3. Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia przedłoży Radzie Miejskiej w Bogatyni oraz poda do publicznej wiadomości sprawozdanie z realizacji Programu na zasadach określonych w ustawie w art.5a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

4. Do oceny realizacji Programu stosowane są następujące mierniki ilościowe:
a) ilość i struktura organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą;
b) ilość i struktura ogłoszonych w 2018 roku konkursów, złożonych ofert i podpisanych umów;
c) wykonanie planu dotacji za rok 2018 w szczegółowości według klasyfikacji budżetowej na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy;
d) wysokość dofinansowania uzyskanego ze środków Unii Europejskiej,
e) ilość przeprowadzonych szkoleń dla organizacji pozarządowych

ROZDZIAŁ XI
Informacje o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji

§ 13

1. Przygotowanie projektu Programu przez Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy uwzględniającego pozytywnie zaopiniowane propozycje zgłoszone przez podmioty Programu.

2. Przeprowadzenie z podmiotami Programu konsultacji projektu Programu.

3. Sporządzenie przez Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej zestawienia opinii, uwag i wniosków zgłoszonych w ramach konsultacji oraz zaopiniowanie ich przez komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne Gminy.

4. Podjęcie przez Radę Miejską w Bogatyni uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

5. Publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej uchwały przyjmującej Program oraz informacji o przebiegu konsultacji.

ROZDZIAŁ XII
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

§ 14

1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

2. Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową do oceny złożonych ofert.

3. Przewodniczącym komisji konkursowej jest przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

4. Do zadań komisji konkursowej należy:
a) dokonanie oceny merytorycznej ofert złożonych w konkursie,
b) proponowanie rozdziału środków finansowych,
c) przedłożenie propozycji rozstrzygnięcia konkursu do zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

5. Ocena ofert odbywa się zgodnie z kryteriami określonymi szczegółowo w ogłoszeniach konkursowych.

6. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządza się protokół.

7. Obsługę administracyjno-techniczną komisji sprawuje komórka organizacyjna Urzędu / jednostka organizacyjna Gminy odpowiedzialna za realizację konkursu.