Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Wydziały / Wydział Funduszy Zewnętrznych
WYDZIAŁ FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Do zakresu wydziału należy:

 • Pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o inicjatywach Unii Europejskiej służących integracji Polski ze strukturami europejskimi, w tym o dostępnych programach Unii Europejskiej.
 • Współpraca z przedstawicielami organów zarządzających europejskimi programami integracyjnymi i środkami pomocowymi przydatnymi w planowaniu rozwoju miasta.
 •  Przygotowywanie i koordynacja wniosków aplikacyjnych dla projektów, których celem jest uzyskanie zewnętrznych źródeł finansowania, w tym środków Unii Europejskiej, na realizowane przez gminę zadania.
 • Bieżące konsultowanie z instytucjami przyznającymi środki ze źródeł zewnętrznych krajowych oraz funduszy i programów Unii Europejskiej poprawności sporządzanych wniosków
 • Kompletowanie dokumentacji wymaganej przez instytucje przyznające środki ze źródeł zewnętrznych krajowych oraz funduszy i programów Unii Europejskiej w celu spełnienia wszelkich warunków formalnych zapewniających prawidłowość składanych wniosków.
 • Opracowywanie koncepcji wdrażania poszczególnych projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych oraz z środków Unii Europejskiej.
 • Koordynacji opracowywania sprawozdań wymaganych przez instytucje przyznające środki ze źródeł zewnętrznych krajowych oraz funduszy i programów Unii europejskiej dotyczących rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków z przygotowania i realizacji projektów.
 • Inicjowanie i koordynowanie prac komórek organizacyjnych urzędu zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych z funduszy UE i EOG , w tym pomoc i doradztwo w przygotowaniu formularzy aplikacyjnych.
 • Współpracy z organizacjami i instytucjami polskimi i międzynarodowymi na rzecz popularyzacji wiedzy o instytucjach i funduszach UE i EOG w społeczności lokalnej.
 • Tworzenie banku danych i dokumentacji w zakresie instytucji i organizacji europejskich, o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania miasta.
 • Przygotowywanie informacji o zakresie współpracy przygranicznej i transgranicznej wpływającej na możliwość pozyskania środków finansujących projekty.
 • Przygotowanie projektów zgodnych z wytycznymi programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach współpracy transgranicznej.
 • Przygotowanie projektów zgodnych z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.
 • Aktywne uczestnictwo w szkoleniach, naradach, projektach krajowych i zagranicznych związanych z pozyskiwaniem funduszy wspomagających rozwój gminy,
 • Udział w opracowaniu projektu budżetu gminy oraz analizy jego wykonania.
 • Udział w opracowaniu planów finansowych rocznych i wieloletnich rozwoju gospodarczego gminy.
 •  Przedstawianie projektów uchwał regulujących zakres programu współpracy w ramach pozyskiwania środków zewnętrznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz pomoc osobom fizycznym w pozyskiwaniu środków na mikroprojekty,
 • Współpraca w opracowywaniu, aktualizacji programów, analiz i innego rodzaju dokumentów dot. w szczególności strategii rozwoju gminy i miasta oraz współpraca z przedstawicielami organów zarządzających programami operacyjnymi, województwa dolnośląskiego i programów operacyjnych NPR.
 • Współpraca w zespołach doradczych Wspólnego Planu Rozwoju Związku Trzech Miast.
 • Realizacja strategii rozwoju Miasta i Gminy Bogatynia na lata 2006 – 2014.
 • Realizacjia zadań z zakresu promocji Gminy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
 • Pomoc organizacjom społecznym w pozyskiwaniu środków dofinansowujących projekty,
 • Rozliczanie pod względem formalnym i merytorycznym pozyskanych dotacji do projektów dofinansowanych zarówno przez krajowe jak i zewnętrzne instytucje finansowe.