Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Wydziały / Biuro Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
Zakres zadań biura:

 • kształtowanie polityki przestrzennej gminy poprzez koordynację opracowywanych zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przastrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogatynia,
 • ustalanie nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych,
 • nadawanie numerów porządkowych dla nowowybudowanych obiektów,
 • wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie decyzji o:
 • opłacie adjacenckiej wynikającej z dokonania podziału nieruchomości
 • o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • podziale nieruchomości,
 • wydawanie postanowień w zakresie sposobu i możliwość podziału nieruchomości,
 • wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego,
 • współudział w uzgadnianiu planów zagospodarowania przestrzennego w toku ich opracowywania,
 • współudział w konsultacjach społecznych i wykładanie planów dp publicznego wgladu,
 • współpraca z konserwatorem zabytków w zakresie ochrony zabytków i dóbr kultury, prowadzenie gminnej ewidencji.