Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Wydziały / Wydział Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej




Zadania z zakresu Spraw Obywatelskich:

 • przyjmowanie i rejestracja danych do zameldowania lub wymeldowania, urodzeń, małżeństw, zmian stanu cywilnego, imion i nazwisk oraz zgonów
 • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zameldowania lub wymeldowania
 • wnioskowanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nadanie numerów PESEL;
 • wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
 • prowadzenie stałego rejestru wyborców, wydawanie decyzji w sprawach wpisania do rejestru wyborców, sporządzanie spisów wyborców dla potrzeb wyborów i referendów oraz udział w przeprowadzaniu wyborów
 • udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL
 • wydawanie dowodów osobistych
 • przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego
 • udostępnianie danych ze zbioru wydanych i utraconych dowodów osobistych
 • rejestracja i uczestnictwo w kwalifikacji wojskowej
 • wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych
 • przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu zgromadzeń publicznych

Zadania z zakresu Współpracy Transgranicznej:

 • Koordynowanie współpracy transgranicznej w zakresie kultury, sportu i rekreacji
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi, Bogatyńskim Ośrodkiem Kultury oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bogatyni.
 • Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi w zakresie:
  - pośrednictwa w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów transgranicznych,
   - organizowania imprez,
  - organizowania wypoczynku letniego i zimowego.
 • Pomoc organizacjom społecznym w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych.
 • Opracowywanie i realizacja programów współpracy przygranicznej i transgranicznej.
 • Udzielanie pomocy organizacyjnej i finansowej organizacjom społecznym i innym podmiotom w realizacji zadań, w których uczestniczy partner zagraniczny.
 • Zlecania organizacjom społecznym i innym podmiotom realizację zadań z zakresu współpracy transgranicznej z przyznaniem na ten cel odpowiednich środków finansowych.
 • Koordynowanie działań w zakresie transgranicznej umowy Związku Trzech Miast Bogatynia - Hradek n. Nysą - Zittau „Mały Trójkąt”
 • Przygotowywanie konferencji, seminariów oraz imprez plenerowych odbywających się pod patronatem Związku Miast.
 • Realizowanie zadań z zakresu promocji Gminy poprzez udział w imprezach międzynarodowych i konkursach.
 • Kultywowanie tradycji lokalnych poprzez organizację imprez masowych.
 • Koordynowanie działań związanych z organizacją Bogatyńskich Dni Węgla i Energii - KARBONALIA
 •  Prowadzenie Gminnego Centrum Informacji w zakresie:
   a) udzielania pomocy osobom poszukującym pracy w zakresie:
    - redagowania pism, listu motywacyjnego, CV,
    - poszukiwania ofert pracy, kursów, szkoleń,
    - udostępniania stanowisk komputerowych, sieci internetowej i telefonicznej oraz nadzór nad właściwym ich wykorzystywaniem,
    - udostępniania aktualnych publikacji prasowych dotyczących rynku pracy,
  b) świadczenia usług biurowych – wykonywanie kserokopii dokumentów związanych z przyjęciem do pracy 
  c) pozyskiwania ofert pracy na rynku lokalnym, krajowym i zagranicznym,
  d) doradztwa i pomocy w zakresie metod poszukiwania pracy,
  e) prowadzenia konsultacji z pracodawcami w sprawie ofert pracy,
  f) kojarzenia pracodawców z osobami poszukującymi pracy,
  g) udzielania kompleksowej pomocy w załatwianiu formalności związanych z podjęciem pracy
  h) prowadzenia baz danych: ofert pracy, pracodawców, osób poszukujących pracy, stron internetowych dotyczących ofert pracy.