Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Zamówienia publiczne - wyniki
Unieważnienie - Odbudowa ul. Górskiej w Jasnej Górze

Zamawiający - Gmina Bogatynia - informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Odbudowa ul. Górskiej (dz. 222/4 AM I Obr. Jasna Góra km 0 - 0+700) po powodzi spowodowanej nawalnymi deszczami w roku 2013" zostało unieważnione.

[wynik] Dowóz uczniów z opiekunami do szkół, na basen, do pracowni przyrodniczej oraz na przejście graniczne do Krzewiny

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dowóz uczniów z opiekunami do szkół z terenu miasta i gminy Bogatynia w roku szkolnym 2017/2018 w terminie od 04.09.2017r. do 22.06.2018r. oraz organizacja dowozu uczniów na basen, do pracowni przyrodniczej oraz na przejście graniczne do Krzewiny w okresie od 04.09.2017r. do 22.06.2018r. (z podziałem na dwie części)” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony - zostały wybrane oferty z nr 1 złożona przez:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego - Budowa chodników, remont dróg oraz przebudowa uzbrojenia podziemnego ulic Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego w Bogatyni

 

ZAWIADOMIENIE 
Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą „Budowa chodników, remont dróg oraz przebudowa uzbrojenia podziemnego ulic Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego w Bogatyni”, przy kosztorysowym rozliczeniu robót w zakresie pełnego nadzoru inwestorskiego obejmującego specjalności: drogową, instalacyjną w zakresie sieci sanitarnych, instalacyjnych w zakresie sieci elektroenergetycznych prowadzonym w ramach zapytania cenowego – została wybrana oferta złożona  przez firmę:
AMELUX Wioleta Nowacka – Daniłów ul. Oliwkowa 3 59 – 900 Zgorzelec za wynagrodzenie brutto 56.580,00 zł . 

Unieważnione - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego - Budowa chodników, remont dróg oraz przebudowa uzbrojenia podziemnego ulic Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego w Bogatyni

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą „Budowa chodników, remont dróg oraz przebudowa uzbrojenia podziemnego ulic Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego w Bogatyni” zostało unieważnione.

Budowę chodników, remont dróg oraz przebudowa uzbrojenia podziemnego ulic Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego w Bogatyni

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Budowę chodników, remont dróg oraz przebudowa uzbrojenia podziemnego ulic Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego w Bogatyni została wybrana oferta nr 1 

Pełnienie nadzoru archeologicznego nad odbudowa ulicy Ogrodowej w Porajowie

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. pełnienie nadzoru archeologicznego nad odbudowa ulicy Ogrodowej  w Porajowie po nawalnych deszczach z 2013 roku  wybrana została oferta firmy „Attyka ” Pracownia Archeologiczna, Konserwatorska i Architektoniczna z siedzibą w Lwówku Śląskim ul. Daszyńskiego 3/1.

Zawiadomienie o wyborze Projektanta na wyk przyłączy ciepłowniczych do 3 bud. w ul. Białogórskiej 1,3,5 w Bogatyni

 

ZAWIADOMIENIE  Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych do 3 budynków mieszkalnych przy ul. Białogórskiej 1,3,5 w Bogatyni” wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego w zakresie realizacji inwestycji  prowadzonym w ramach zapytania ofertowego – została wybrana oferta złożona  przez Biuro Projektowe SYNTECH SYNOWIEC I JUDA SP.J. ul. Urocza 22 58 – 500 Jelenia Góra za wynagrodzenie brutto 17.712,00 zł .  

 

[wynik] Odbudowa ulicy Ogrodowej w Porajowie po nawalnych deszczach z 2013r

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbudowa ulicy Ogrodowej w Porajowie po nawalnych deszczach z 2013r.” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta  z nr 4 złożona przez: 

ELTOR sp. z o. o., sp. komandytowa, ul. Torowa 19, 59-800 Lubań Wynagrodzenie kosztorysowe brutto – 2.057.700,27zł.
Kryterium okres gwarancji - 84 miesiące. Termin realizacji zamówienia – do 29.11.2017r.
Uzasadnienie wyboru :Oferta z najniższą ceną ofertową brutto, uzyskały największą ilość punktów wg kryteriów oceny:- cena ofertowa brutto – 60pkt;- zaoferowany okres gwarancji – 40pkt.
Wykonawcy wykluczeni: Z postępowania wykluczono 1 wykonawcę
Oferty odrzucone: Odrzucono 1 ofertę
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i łączną punktację.

 

[unieważnienie] Budowa przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych do 3 budynków mieszkalnych przy ul. Białogórskiej 1, 3, 5 w Bogatyni

 

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych do 3 budynków mieszkalnych przy ul. Białogórskiej 1, 3, 5 w Bogatyni” wraz z nadzorem autorskim zostało unieważnione z powodu braku złożenia ofert, które miały być dostarczone  w formie pisemnej do w Biura Obsług Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia przy ul. Daszyńskiego 1 59 – 920 Bogatynia na dzień 07. 06. 2017 r. do godz. 1300 

 

[Unieważnienie]Część I - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia oraz obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Część II – Zorganizowanie zbiórki opakowań szklanych z miejsc ogólnodostępnych”

Część I - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia oraz obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Część II – Zorganizowanie zbiórki opakowań szklanych z miejsc ogólnodostępnych”

[WYNIK] Opracowanie dokumentacji - Budowa sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami do budynków przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie, Generała Emila Fieldorfa-Nila oraz Opolowskiej w Bogatyni

IPI. 271.3. 2017.JM

Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach realizacji inwestycji pn.:„Budowa sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami do budynków przy ulicy M. Skłodowskiej - Curie, Generała Emila Fieldorfa - Nila oraz Opolowskiej w Bogatyni” wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego w zakresie realizacji inwestycji prowadzonym w ramach zapytania ofertowego - została wybrana oferta złożona przez Biuro Projektowe SYNTECH SYNOWIEC I JUDA SP.J. ul. Urocza 22 58 - 500 Jelenia Góra za wynagrodzenie brutto 41.205,00 zł .
Dziękujemy za udział w postępowaniu.

[WYNIK] Naprawa uszkodzeń oraz renowacja nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym ORLIK 2012 w Zatoniu przy ulicy Ogrodowej

Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie uszkodzeń oraz renowacji nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym ORLIK 2012 w Zatoniu przy ulicy Ogrodowej  wybrana została oferta firmy „ROTOPROFI SPORT” F.H.U. Jolanta Łopata z siedzibą w Rabce Zdrój ul. Sądecka 77.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ulicy Kossaka wraz z budową kanalizacji deszczowej do rzeki Miedzianki oraz przebudową układu komunikacyjnego w rejonie działek nr 44/5, 44/8 i 55/3 AM19 obr.II

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania
 Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.  wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ulicy Kossaka wraz z budową kanalizacji deszczowej do rzeki Miedzianki oraz przebudową układu komunikacyjnego w rejonie działek nr 44/5, 44/8 i 55/3 AM19 obr.II oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych wybrana została oferta Pracowni Projektowej Inwestycji Komunalnych „TECHSAN”  z siedzibą We Wrocławiu ul. Sudecka 78/10.

 

Unieważnienie - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Bogatynia

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 
 Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający –Gmina Bogatynia informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Bogatynia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 w związku z tym, iż do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. 

Wynik - Bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje,;że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia została wybrana oferta nr 1

[unieważnienie] Część I - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia oraz obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Część II - Zorganizowanie zbiórki opakowań szklanych z miejsc ogólnodostępnych

Część I - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia oraz obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Część II - Zorganizowanie zbiórki opakowań szklanych z miejsc ogólnodostępnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie operatu wodnoprawnego ul. Kościuszki

 

Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Wykonanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych roztopowych z terenu ul. Kościuszki w Bogatyni, oczyszczonych w separatorze lamelowym w ilości Q max =100,44 m3/h do potoku Miedzianka w km 7+800 jej biegu, wylotem o średnicy 600 mm PVC oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, została wybrana oferta złożona przez

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie operatu wodnoprawnego drogi G 1-2

Zamawiający — Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych roztopowych z terenu drogi G 1/2 pomiędzy ulicami Zgorzelecką i Pocztową w Bogatyni.

Wynik - Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 5 900 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 5 900 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek  została wybrana oferta nr 2 

[ WYNIK ] Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie gminy Bogatynia w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2018r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie gminy Bogatynia w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2018r. została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Leśnej sp. z o.o., Baworowo 16f, 59-820 Leśna