Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Zamówienia publiczne - wyniki
[WYNIK] Opracowanie dokumentacji - Budowa sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami do budynków przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie, Generała Emila Fieldorfa-Nila oraz Opolowskiej w Bogatyni

IPI. 271.3. 2017.JM

Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach realizacji inwestycji pn.:„Budowa sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami do budynków przy ulicy M. Skłodowskiej - Curie, Generała Emila Fieldorfa - Nila oraz Opolowskiej w Bogatyni” wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego w zakresie realizacji inwestycji prowadzonym w ramach zapytania ofertowego - została wybrana oferta złożona przez Biuro Projektowe SYNTECH SYNOWIEC I JUDA SP.J. ul. Urocza 22 58 - 500 Jelenia Góra za wynagrodzenie brutto 41.205,00 zł .
Dziękujemy za udział w postępowaniu.

[WYNIK] Naprawa uszkodzeń oraz renowacja nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym ORLIK 2012 w Zatoniu przy ulicy Ogrodowej

Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie uszkodzeń oraz renowacji nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym ORLIK 2012 w Zatoniu przy ulicy Ogrodowej  wybrana została oferta firmy „ROTOPROFI SPORT” F.H.U. Jolanta Łopata z siedzibą w Rabce Zdrój ul. Sądecka 77.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ulicy Kossaka wraz z budową kanalizacji deszczowej do rzeki Miedzianki oraz przebudową układu komunikacyjnego w rejonie działek nr 44/5, 44/8 i 55/3 AM19 obr.II

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania
 Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.  wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ulicy Kossaka wraz z budową kanalizacji deszczowej do rzeki Miedzianki oraz przebudową układu komunikacyjnego w rejonie działek nr 44/5, 44/8 i 55/3 AM19 obr.II oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych wybrana została oferta Pracowni Projektowej Inwestycji Komunalnych „TECHSAN”  z siedzibą We Wrocławiu ul. Sudecka 78/10.

 

Unieważnienie - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Bogatynia

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 
 Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający –Gmina Bogatynia informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Bogatynia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 w związku z tym, iż do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. 

Wynik - Bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje,;że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia została wybrana oferta nr 1

[unieważnienie] Część I - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia oraz obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Część II - Zorganizowanie zbiórki opakowań szklanych z miejsc ogólnodostępnych

Część I - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia oraz obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Część II - Zorganizowanie zbiórki opakowań szklanych z miejsc ogólnodostępnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie operatu wodnoprawnego ul. Kościuszki

 

Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Wykonanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych roztopowych z terenu ul. Kościuszki w Bogatyni, oczyszczonych w separatorze lamelowym w ilości Q max =100,44 m3/h do potoku Miedzianka w km 7+800 jej biegu, wylotem o średnicy 600 mm PVC oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, została wybrana oferta złożona przez

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie operatu wodnoprawnego drogi G 1-2

Zamawiający — Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych roztopowych z terenu drogi G 1/2 pomiędzy ulicami Zgorzelecką i Pocztową w Bogatyni.

Wynik - Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 5 900 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 5 900 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek  została wybrana oferta nr 2 

[ WYNIK ] Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie gminy Bogatynia w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2018r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie gminy Bogatynia w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2018r. została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Leśnej sp. z o.o., Baworowo 16f, 59-820 Leśna

[WYNIK] Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boiska wielofunkcyjnego w Trzcińcu

Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.  wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boiska wielofunkcyjnego w Trzcińcu na działce nr 163/11 AM1 obr. Trzciniec wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją ww. inwestycji wybrana została oferta Pracowni Projektowej „Aforma Studio” Aneta Grzeszczak z siedzibą w Bolesławcu ul. Zabobrze 166a.

[ WYNIK ] Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowej w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 na okres od daty podpisania umowy do 31.12.2016r.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oleju opałowego do kotłowni olejowej w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 na okres od dnia podpisania umowy do 31-12-2016r., została wybrana oferta nr 2 złożona przez:
Gaz Petrol Sp. z.o.o., ul. 1-go Maja  90, 55-080 Kąty Wrocławskie, wynagrodzenie brutto: 361.620,00 zł

Wynik - Remont basenu w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni - etap 1

Wynik - Remont basenu w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni - etap 1

[ UNIEWAŻNIENIE ] Przygotowanie, dowiezienie i wydanie gorącego posiłku jednodaniowego osobom skierowanym przez OPS

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający - Gmina Bogatynia - informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Przygotowanie, dowiezienie i wydanie gorącego posiłku jednodaniowego osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w związku z tym, iż cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a brak jest możliwości zwiększenia ww. kwoty.

[WYNIK] Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Kochanowskiego w Bogatyni

Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. wykonanie programu funkcjonalno–użytkowego dla zadania „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Kochanowskiego w Bogatyni” wybrana została oferta firmy „Strzelecki” Biuro Architektoniczne z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Okulickiego 33 lok.13 za kwotę 8610,00 zł.

Wynik - Odbudowa kładki stalowej dwuprzęsłowej przy ul. Armii Czerwonej w Bogatyni

Wynik - Odbudowa kładki stalowej dwuprzęsłowej przy ul. Armii Czerwonej w Bogatyni

Wynik - Organizacja dowozu uczniów w roku szkolnym 2016/2017 do i ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

  Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm. ), Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Organizacja dowozu uczniów w roku szkolnym 2016/2017 do i ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta

[Unieważnienie] Przygotowanie, dowiezienie i wydanie gorącego posiłku jednodaniowego osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający - Gmina Bogatynia - informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Przygotowanie, dowiezienie i wydanie gorącego posiłku jednodaniowego osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w związku z tym, iż cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

[wynik] Adaptacja pomieszczeń i dostawa wyposażenia w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015r. poz.2164 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

  1. Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie 21 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni
  2. Dostawa wyposażenia związana z utworzeniem nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni.

- prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony ogłoszonego Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.07.2016r. pod numerem 145383-2016 oraz stronie internetowej www.bogatynia.pl w dniu 20.07.2016r. zostały wybrane oferty.

[wynik] Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej odbudowy ulicy Różanej w Porajowie po nawalnych deszczach z 2013r.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej odbudowy ulicy Różanej w Porajowie po nawalnych deszczach z 2013 r. wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych" jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Biuro Projektowe PORTAL AB S.C., Maciej Abram, Leopold Abratkiewicz z siedzibą w Jeleniej Górze za cenę brutto 52.890,00 zł.