Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Zamówienia publiczne - wyniki
Zamawiającego dwóch tablic informacyjnych w ramach promocji projektu dofinansowanego z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznęj Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Zamawiający - Gmina Bogatynia - informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia pubiicznego nie przekraczającego równowartości kwoty 14 000 euro na: Wykonanie, dostawę oraz montaż w miejscach wskazanych przez Zamawiającego dwóch tablic informacyjnych w ramach promocji projektu dofinansowanego z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznęj Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 pn.: „Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku Hradek n. Nysą (CZ) - Bogatynią (PL)" zostało unieważnione.

Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku Hradek n. Nysą (CZ) -Bogatynią (PL)

Zamawiający - Gmina Bogatynia - informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie przekraczającego równowartości kwoty 14 000 euro na: Publikacje artykułu w prasie, w ramach promocji projektu dofinansowanego z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 pn.: „Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku Hradek n. Nysą (CZ) -Bogatynią (PL) " zostało unieważnione.

Przebudowę ulicy Wiejskiej w Bogatyni wraz z budową sieci wodociągowej rozdzielczej

Zamawiający – Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) w ramach trybu „przetarg nieograniczony” o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zaprasza do złożenia ofert.

Dostawę wraz z instalacją stacjonarnego aparatu RTG, systemu pośredniej radiografii cyfrowej oraz wyposażenia pracowni mammograficznej, w Części 1

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę wraz z instalacją stacjonarnego aparatu RTG, systemu pośredniej radiografii cyfrowej oraz wyposażenia pracowni mammograficznej, w Części 1 - Dostawa wraz z instalacją stacjonarnego aparatu RTG oraz systemu pośredniej radiografii cyfrowej - została wybrana oferta nr 2.

Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowej w Bogatyni

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Zamawiający – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego do kotłowni olejowej w Bogatyni; prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.11.2009r. pod numerem 397620 – 2009 oraz na stronie internetowej www.bogatynia.pl w dniu 18.11.2009r. - została wybrana oferta nr 1.

Unieważnienie - Zakup paliwa do samochodów osobowych będących w użytkowaniu Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

Zamawiający – Gmina Bogatynia – informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup paliwa do samochodów osobowych będących w użytkowaniu Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ze zm.).

Zakup tablic informacyjnych - Budowa drogi gminnej G ½ od ul. Zgorzeleckiej do ul. Pocztowej w Bogatyni

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia uprzejmie informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego skierowanego do firm zewnętrznych w celu wyłonienia wykonawcy na zakup, dostawę i montaż dwóch tablic informacyjnych w ramach promocji projektu dofinansowanego z EFRR pn.: „Budowa drogi gminnej G ½ od ul. Zgorzeleckiej do ul. Pocztowej w Bogatyni” wybrano ofertę firmy:

Zapytania ofertowego w celu zamieszczenia w prasie artykułu dotyczącego promocji projektu pn.: ”Budowa drogi gminnej G ½ od ul. Zgorzeleckiej do ul. Pocztowej w Bogatyni”

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia uprzejmie informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego w celu zamieszczenia w prasie artykułu dotyczącego promocji projektu pn.: ”Budowa drogi gminnej G ½ od ul. Zgorzeleckiej do ul. Pocztowej w Bogatyni” wybrano ofertę firmy:

Wykonanie audytu zewnętrznego projektu z zakresu infrastruktury drogowej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia uprzejmie informuje, iż wyniku zamówienia zmieszczonego na stronie internetowej www.bogatynia.pl na wykonanie audytu zewnętrznego projektu z zakresu infrastruktury drogowej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013” pn.: Budowa drogi gminnej G ½ od ul. Zgorzeleckiej do ul. Pocztowej w Bogatyni”, wybrano ofertę firmy:

Modernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Sieniawce – etap I

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę pokrycia dachowego w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych o nr : budynek nr 1 ( ½ budynku), budynek nr 3, budynek nr 23 zlokalizowanych przy ul. Rolniczej w Sieniawce, gm. Bogatynia – realizowana w ramach zadania „modernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Sieniawce – etap I” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony.

Bieżące utrzymanie rowów i przepustów na terenie miasta i gminy Bogatynia

Na podstawie art.92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, żew postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Bieżące utrzymanie rowów i przepustów na terenie miasta i gminy Bogatynia”; prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony:

Unieważnienie - Zakup paliwa do samochodów osobowych będących w użytkowaniu Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

Zamawiający – Gmina Bogatynia – informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup paliwa do samochodów osobowych będących w użytkowaniu Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ze zm.).

Przebudowa ul. Dworskiej i fragmentu ul. Turowskiej w Bogatyni

Zakład Instalacyjno – Budowlany „Eltor” Eugeniusz Figurski
ul. Torowa 19
59-800 Lubań

Wykonanie zagospodarowania terenu Punktu czasowego przechowywania zwierząt

Zakład Instalacyjno-Budowlany „ELTOR” Eugeniusz Figurski
ul. Torowa 19
59-800 Lubań

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przebudową dróg i chodników w miejscowości Porajów gm. Bogatynia

LIDER: ESKO-CONSULTING sp. z o.o.
ul. Obywatelska 1, 65-736 Zielona Góra
PARTNER: ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s.c.
ul. Obywatelska 1, 65-736 Zielona Góra
cena ofertowa brutto – 530.700,00 zł

Budowę sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Bogatyni przy ul. Chopina

Zakład Instalacyjno-Budowlany „ELTOR”, Eugeniusz Figurski
ul. Torowa 19
59-800 Lubań
Cena ofertowa brutto – 130.000,00zł.

Załącznik do pobrania : Pełna treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami z rur preizolowanych do budynków do budynków mieszkalnych w Bogatyni przy ul. Szpitalnej

Zakład Instalacyjno-Budowlany „ELTOR”, Eugeniusz Figurski,
ul. Torowa 19, 5
9-800 Lubań
Cena ofertowa brutto – 216.000,00zł.

Załącznik do pobrania : Pełna treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty