Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Zamówienia publiczne - wyniki
Budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie, Generała Emila Fieldorfa-Nila oraz Opolowskiej w Bogatyni

Budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie, Generała Emila Fieldorfa-Nila oraz Opolowskiej w Bogatyni

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa materiałów ogólnobudowlanych i elektrycznych na remont elewacji Szpitala Gminnego w Bogatyni - pakiet nr 2 - dostawa materiałów elektrycznych

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „ Zadanie I -dostawa materiałów ogólnobudowlanych i elektrycznych na remont elewacji Szpitala Gminnego w Bogatyni” - pakiet nr 2 – dostawa materiałów elektrycznych została wybrana złożona przez:

Kaczmarek Electric S.A.

Unieważnienie - Rewitalizacja Centrum Bogatyni - etap 1 Budynek „Dworzec Historyczny

Unieważnienie - Rewitalizacja Centrum Bogatyni - etap 1 Budynek „Dworzec Historyczny

Wynik - Budowa elektroenergetycznego przyłącza średniego napięcia wraz ze stacją transformatorową dla otwartego basenu w Bogatyni

Wynik - Budowa elektroenergetycznego przyłącza średniego napięcia wraz ze stacją transformatorową dla otwartego basenu w Bogatyni

Unieważnienie - Budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie, Generała Emila Fieldorfa-Nila oraz Opolowskiej w Bogatyni

 Unieważnienie - Budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie, Generała Emila Fieldorfa-Nila oraz Opolowskiej w Bogatyni

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Bogatynia oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Bogatynia oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK” -  ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 034 – 075089 w dniu 17.02.2018r. oraz stronie internetowej zamawiającego www.bogatynia.pl prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – zostały wybrane oferty.

Wynik - Bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni dróg, chodników i placów

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni dróg, chodników i placów na terenie miasta i gminy Bogatynia została wybrana oferta nr 1 

[ wynik ] Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Komisariatu Policji w Bogatyni

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zamawiający — Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Komisariatu Policji w Bogatyni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych wybrana została oferta Pracowni Projektowej „Aranż-Bud” z siedzibą w Zielonej Górze ul. Piotra Skargi 3/1.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy w pięciu wskazanych lokalizacjach obiektów małej architektury w ramach budowy Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bogatynia

Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach realizacji inwestycji pn „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy w pięciu wskazanych lokalizacjach obiektów małej architektury w ramach budowy Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bogatynia”, prowadzone w ramach zapytania ofertowego, została wybrana oferta złożona przez Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. z siedzibą w Jeleniej Górze za wynagrodzenie brutto 21 525,00 zł.

Unieważnienie - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kochanowskiego

Unieważnienie - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kochanowskiego

Wykonywanie stałych czynności obejmujących letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia oraz opróżnianie i wywóz odpadów miejskich z koszy ulicznych i parkowych oraz stacji „Psi pakiet

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonywanie stałych czynności obejmujących letnie
i zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia oraz opróżnianie  i wywóz odpadów miejskich z koszy ulicznych i parkowych oraz stacji „Psi pakiet” -  ogłoszonego  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2017/S 222-462667 w dniu 18.11.2017r. oraz stronie internetowej zamawiającego www.bogatynia.pl prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – zostały wybrane oferty z nr 1 złożone przez: 

Wynik - Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000,00 PLN

 

Zawiadomienieo wyborze najkorzystniejszej oferty 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jed.tekst. Dz. U. z 2017 r., poz.  1579  ze zm. Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w ramach trybu - przetarg nieograniczony na usługę pn „ Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu  długoterminowego w kwocie  4.000.000,00  PLN z przeznaczeniem  na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych, w szczególności: z tytułu realizacji inwestycji, wynagrodzeń osobowych w jednostkach podległych, zobowiązań z tytułu  dostaw i usług z terminem wymagalności przypadającym  do dnia 31.12.2017r.” 

Unieważnieniu - Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000,00 PLN

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania     

 Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.tekt. Dz. U. z 2017 r., poz. Poz. 1579  ze zm.)  Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w ramach trybu - przetarg nieograniczony na usługę pn „ Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu  długoterminowego w kwocie  4.000.000,00  PLN z przeznaczeniem  na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych, w szczególności: z tytułu realizacji inwestycji, wynagrodzeń osobowych w jednostkach podległych, zobowiązań z tytułu  dostaw i usług z terminem wymagalności przypadającym  do dnia 31.12.2017r.” -  zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 Pzp.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W terminie wyznaczonym do składanie ofert  tj. do dnia 07.11.2017r. do godz. 12.00 - nie złożono żadnej oferty.

 
Zgodnie z art.92 ust.1 pkt 1 ww ustawy  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w terminie wyznaczonym do składania ofert nie złożono żadnej oferty. 

W imieniu Zamawiającego
BURMISTRZMiasta i Gminy Bogatynia

mgr Andrzej Grzmielewicz

Wynik - Dostawa komputerów przenośnych, mobilnych szafek do laptopów oraz zestawów klocków edukacyjnych

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U.  z 2017r. poz. 1579) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa komputerów przenośnych, mobilnych szafek do laptopów oraz zestawów klocków edukacyjnych zostały wybrane następujące oferty: 

 

Unieważnienie - Odbudowa ul. Górskiej w Jasnej Górze z dnia 16.10.2017

Zamawiający - Gmina Bogatynia - informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Odbudowa ul. Górskiej (dz. 222/4 AM I Obr. Jasna Góra km 0 - 0+700) po powodzi spowodowanej nawalnymi deszczami w roku 2013" - II raz zostało unieważnione.

Unieważnienie - Odbudowa ul. Górskiej w Jasnej Górze

Zamawiający - Gmina Bogatynia - informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Odbudowa ul. Górskiej (dz. 222/4 AM I Obr. Jasna Góra km 0 - 0+700) po powodzi spowodowanej nawalnymi deszczami w roku 2013" zostało unieważnione.

[wynik] Dowóz uczniów z opiekunami do szkół, na basen, do pracowni przyrodniczej oraz na przejście graniczne do Krzewiny

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dowóz uczniów z opiekunami do szkół z terenu miasta i gminy Bogatynia w roku szkolnym 2017/2018 w terminie od 04.09.2017r. do 22.06.2018r. oraz organizacja dowozu uczniów na basen, do pracowni przyrodniczej oraz na przejście graniczne do Krzewiny w okresie od 04.09.2017r. do 22.06.2018r. (z podziałem na dwie części)” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony - zostały wybrane oferty z nr 1 złożona przez:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego - Budowa chodników, remont dróg oraz przebudowa uzbrojenia podziemnego ulic Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego w Bogatyni

 

ZAWIADOMIENIE 
Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą „Budowa chodników, remont dróg oraz przebudowa uzbrojenia podziemnego ulic Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego w Bogatyni”, przy kosztorysowym rozliczeniu robót w zakresie pełnego nadzoru inwestorskiego obejmującego specjalności: drogową, instalacyjną w zakresie sieci sanitarnych, instalacyjnych w zakresie sieci elektroenergetycznych prowadzonym w ramach zapytania cenowego – została wybrana oferta złożona  przez firmę:
AMELUX Wioleta Nowacka – Daniłów ul. Oliwkowa 3 59 – 900 Zgorzelec za wynagrodzenie brutto 56.580,00 zł . 

Unieważnione - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego - Budowa chodników, remont dróg oraz przebudowa uzbrojenia podziemnego ulic Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego w Bogatyni

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą „Budowa chodników, remont dróg oraz przebudowa uzbrojenia podziemnego ulic Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego w Bogatyni” zostało unieważnione.

Budowę chodników, remont dróg oraz przebudowa uzbrojenia podziemnego ulic Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego w Bogatyni

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Budowę chodników, remont dróg oraz przebudowa uzbrojenia podziemnego ulic Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego w Bogatyni została wybrana oferta nr 1