Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Zamówienia publiczne - wyniki
Dostawę pomocy dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno- komunikacyjnych - „Cyfrowa szkoła”

Dostawę pomocy dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno- komunikacyjnych - „Cyfrowa szkoła”

Organizacja dowozu uczniów w roku szkolnym 2012/2013 do i ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Organizacja dowozu uczniów w roku szkolnym 2012/2013 do i ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta

Koncepcja i dokumentacja rewitalizacji zabudowy przysłupowo – zrębowej w mieście Bogatynia jako element krainy domów przysłupowych

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia uprzejmie informuje, iż w wyniku opublikowanego na stronie internetowej www.bogatynia.pl zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie usługi o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000,00 euro na : artykuł prasowy promujący projekt z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 pn: „ Koncepcja i dokumentacja rewitalizacji zabudowy przysłupowo – zrębowej w mieście Bogatynia jako element krainy domów przysłupowych, wybrano ofertę;

„Gazeta Wrocławska” – WERTA s.c.
ul. A. Krajowej 13
59-900 Zgorzelec

Dostawę oraz montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej: 3-STYK LIG Budowa turystycznego wizerunku Bogatyni jako ostoi skate’owców

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia uprzejmie informuje, iż w wyniku opublikowanego na stronie internetowej www.bogatynia.pl zaproszenia do złożenia ofert na usługi o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000,00 euro na wykonanie, dostawę oraz montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej o wym. 70 cm x 90 cm w ramach promocji projektu pn.: „3-STYK LIG Budowa turystycznego wizerunku Bogatyni jako ostoi skate’owców” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia na lata 2007-2013 wybrano firmę:
Balcer Reklama i Poligrafia
Ul. Daszyńskiego 43/10
59-920 Bogatynia

Dostawę paliwa do samochodów osobowych będących w użytkowaniu Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę paliwa do samochodów osobowych będących w użytkowaniu Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia została wybrana oferta

Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy preizolowanych 2x0114,3/200-2x033,7/90mm od istniejącej sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych ul. Komuny Paryskiej, Francuskiej, Krętej i Wesołej w Bogatyni

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy preizolowanych 2x0114,3/200-2x033,7/90mm od istniejącej sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych ul. Komuny Paryskiej, Francuskiej, Krętej i Wesołej w Bogatyni" prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony - została wybrana oferta

Wynik - Renowacja balustrady tarasowej budynku Przedszkola Publicznego nr 3 przy ul. 1 Maja 33 w Bogatyni

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w imieniu Zamawiającego – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „ Renowacja balustrady tarasowej budynku Przedszkola Publicznego nr 3 przy ul. 1 Maja 33 w Bogatyni” - prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony - wybrane zostały oferty złożone przez:

Metaloplast i Finanse
mgr Rozanna Kopeć
Adres: 59-900 Zgorzelec- Łagów, ul. Jeleniogórska 65A
Cena ofertowa brutto – 28.290,00 zł

WYNIK - Odbudowa obiektu mostowego – kładka ul. Pastwiskowa

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm ) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbudowę obiektu mostowego (7+ 975) – kładka ul. Pastwiskowa - prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony- została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

Zakład Budowlano-Remontowy „BUD-REM” Anna Kurpińska, ul. Skłodowskiej-Curie 30, 59-920 Bogatynia

Wynagrodzenie ryczałtowe brutto – 369 000,00 zł

Wynik - Dowóz i odwóz uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zgorzelcu

Uprzejmie informuję, że do wykonania usługi transportowej Organizacja dowozów i odwozów uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 10-10a, w terminie 24.09.2012 r. - 28.06.2013 r. został wybrany:Sławomir Kosiorek, USŁUGI TRANSPORTOWE, ul. Leśna 26, 59-900 Zgorzelec

Unieważnienie - Remont pokrycia dachowego - klapa dymowa- budynku Publicznego Przedszkola nr 3 w Bogatyni

Na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.). Zamawiający - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na remont pokrycia dachowego - klapa dymowa- budynku Publicznego Przedszkola nr 3 w Bogatyni zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.l pkt.l

Unieważnienie - remont pokrycia dachowego - balustrada tarasu- budynku Publicznego Przedszkola nr 3 w Bogatyni

Na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.). Zamawiający - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na remont pokrycia dachowego - balustrada tarasu- budynku Publicznego Przedszkola nr 3 w Bogatyni zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.l pkt.l.

Czyszczenie rowów i przepustów na terenie miasta i gminy Bogatynia

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 20I0r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na czyszczenie rowów i przepustów na terenie miasta i gminy Bogatynia została wybrana oferta

Tablica - Ścieżki rowerowe w Hermanicach, Detrichovie i Bogatyni, punkt widokowy w Hermanicach

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia uprzejmie informuje, iż w wyniku opublikowanego na stronie internetowej www.bogatynia.pl zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie usługi o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000,00 euro na :

Wykonani, dostawę, montaż tablic informacyjnych oraz wyznaczenia trasy szlaku rowerowego w ramach promocji projektu pn. „Ścieżki rowerowe w Hermanicach, Detrichovie i Bogatyni, punkt widokowy w Hermanicach” wybrano ofertę firmy:

Dostawa materiałów ogólnobudowlanych na remont pokrycia dachowego budynku Przedszkola Publicznego nr 3 przy ul. 1 Maja 33 w Bogatyni

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w imieniu Zamawiającego – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa materiałów ogólnobudowlanych na remont pokrycia dachowego budynku Przedszkola Publicznego nr 3 przy ul. 1 Maja 33 w Bogatyni” - prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony - wybrane zostały oferty

Przygotowanie, dowiezienie i wydanie gorącego posiłku jednodaniowego osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przygotowanie, dowiezienie i wydanie gorącego posiłku jednodaniowego osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm ) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją następujących zadań inwestycyjnych: Zadanie 1 - Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ulicy Waryńskiego, Zadanie 2 - Rewitalizacja historycznej części miasta ulicy Waryńskiego – Aleja Żytawska w Bogatyni- prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony- została wybrana oferta

Odbudowa obiektów mostowych z włączeniem do istniejącej infrastruktury drogowej w mieście Bogatynia

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm ) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie inwentaryzacji robót dla 11 obiektów mostowych realizowanych w ramach zadania pn „Odbudowa obiektów mostowych z włączeniem do istniejącej infrastruktury drogowej w mieście Bogatynia – w ramach likwidacji skutków powodzi - w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony- została wybrana oferta

Organizacja dowozu uczniów w roku szkolnym 2012/2013 do i ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Organizacja dowozu uczniów w roku szkolnym 2012/2013 do i ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta

Unieważnienie - dostawa paliwa do samochodów osobowych będących w dyspozycji UMiG Bogatynia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliwa do samochodów osobowych będących w dyspozycji UMiG Bogatynia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1.

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Odbudowa zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Waryńskiego

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbudowę zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Waryńskiego oraz Rewitalizacja historycznej części miasta ulicy Waryńskiego - Aleja Żytawska w Bogatyni została wybrana oferta nr 5 złożona przez: Zakład Instalacyjno-Budowlany ELTOR E. Figurski