Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Zamówienia publiczne - wyniki
Wykonanie części budowlanej wymiany więźby dachowej i pokrycia dachowego

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) Zamawiający – Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Ap. Piotra  i Pawła informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie części budowlanej wymiany więźby dachowej i pokrycia dachowego dobudówki lewej oraz prawej przy Kościele Parafialnym p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła zlokalizowanego w Bogatyni przy ul. Białogórskiej 2, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1891 z dnia 05.01.1967r.” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta.

Wynik - "REMONT SZPITALA GMINNEGO W BOGATYNIA: zadanie I - dostawa materiałów hydraulicznych i ogólnobudowlanych"

Wynik - "REMONT SZPITALA GMINNEGO W BOGATYNIA: zadanie I - dostawa materiałów hydraulicznych i ogólnobudowlanych"

Wynik - REMONT SZPITALA GMINNEGO W BOGATYNI: zadanie I – dostawa materiałów elektrycznych, hydraulicznych i ogólnobudowlanych

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w imieniu Zamawiającego – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  „REMONT SZPITALA GMINNEGO W BOGATYNI: zadanie I – dostawa materiałów elektrycznych, hydraulicznych i ogólnobudowlanych” w ramach trybu przetargu nieograniczonego ogłoszonego            na portalu UZP pod numerem 283498-2013 w dniu 19-07-2013r.  oraz stronie internetowej www.bogatynia.pl -

Wynik - Naprawa i malowanie elewacji zewnętrznej Kościoła Filialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sieniawce

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) Zamawiający – Parafia Rzymsko – Katolicka w Porajowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Część I - „Naprawa i malowanie elewacji zewnętrznej Kościoła Filialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sieniawce”; Część II - „Wykonanie nowej posadzki w prezbiterium oraz zakrystii Kościoła Filialnego pw. św. Józefa Oblubienica w Kopaczowie” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – zostały wybrane oferty:

Wynik - „REMONT SZPITALA GMINNEGO W BOGATYNI: zadanie III – dostawa wraz z montażem: wykładziny PCV”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w imieniu Zamawiającego – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  „REMONT SZPITALA GMINNEGO W BOGATYNI: zadanie III – dostawa wraz z montażem: wykładziny PCV” w ramach trybu przetargu nieograniczonego ogłoszonego na portalu UZP pod numerem 285954-2013 w dniu 22-07-2013r.

Wynik - Organizacja dowozu uczniów w roku szkolnym 2013/2014 do i ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia

Wynik -  Organizacja dowozu uczniów w roku szkolnym 2013/2014 do i ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia

Wynik - REMONT SZPITALA GMINNEGO W BOGATYNI: zadanie II – dostawa wraz z montażem: odbojnice – poręcze, kątowniki z PCV, zasłony z folii PCV

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w imieniu Zamawiającego – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  „REMONT SZPITALA GMINNEGO W BOGATYNI: zadanie II – dostawa wraz z montażem: odbojnice – poręcze, kątowniki z PCV, zasłony z folii PCV” prowadzonego w ramach trybu przetargu nieograniczonego ogłoszonego na portalu UZP pod numerem 285954-2013  w dniu 22-07-2013r.                            

Unieważnienie - Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania
    Zamawiający – Gmina Bogatynia – informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  na odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na  terenie Miasta i Gminy Bogatynia oraz utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)-prowadzone w ramach trybu przetarg nieograniczony zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t. jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z póź. zm.).
Uzasadnienie
   W przedmiotowym postępowaniu została złożona  1 oferta i cena  oferty przewyższa kwotę , którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty.
    Mając powyższe na uwadze  zgodnie z dyspozycją art. 93 ust.1 pkt 4 Pzp  postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego zostaje unieważnione.

Unieważnienie - Wymiany więźby dachowej i pokrycia dachowego dobudówki lewej oraz prawej przy Kościele Parafialnym p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła

Na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z póź. zm.) Zamawiający – Parafia Rzymsko Katolicka p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Bogatyni informuje, że unieważnia postępowanie ponieważ  o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie część budowlanej wymiany więźby dachowej i pokrycia dachowego  dobudówki lewej oraz prawej przy Kościele Parafialnym p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła  zlokalizowanego w Bogatyni przy ul. Białogórskiej 2,  – w ramach trybu przetarg nieograniczony ogłoszony na portalu UZP pod pozycją 276879-2013 oraz na stronie internetowej grzecznościowo) www.bogatynia.pl w dniu 16.07.2013r.  nie złożono żadnej oferty.

Wynik - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Bogatyni - budowa II niecki

Wynik - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Bogatyni - budowa II niecki

Wynik - Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego w Bogatyni

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia uprzejmie informuje, iż w wyniku opublikowanego na stronie internetowej www.bogatvnia.pl zaproszenia do złożenia ofert na usługi o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000,00 euro na publikację artykułu prasowego w ramach promocji projektu pn.: ”Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego w Bogatyni" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 wybrano firmę:

Dostawę paliwa do samochodów będących w użytkowaniu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w imieniu Zamawiającego – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę paliwa do samochodów będących w użytkowaniu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni”- prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony - wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

Wynik - Zakup, wykonanie oraz dostawa 250 szt. broszur informacyjnych, promujących zadanie na potrzeby projektu pn„.3-STYK LIG Budowa turystycznego wizerunku Bogatyni jako ostoi skate’owców”

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia uprzejmie informuje, iż w wyniku opublikowanego na stronie internetowej www.bogatynia.pl zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie usługi o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000,00 euro na : Zakup, wykonanie oraz dostawa 250 szt. broszur informacyjnych, promujących zadanie na potrzeby projektu pn„.3-STYK LIG Budowa turystycznego wizerunku Bogatyni jako ostoi skate’owców” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.

Wynik - Publikacja artykułu prasowego w ramach promocji projektu pn.: „.3-STYK LIG Budowa turystycznego wizerunku Bogatyni jako ostoi skate’owców”

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia uprzejmie informuje, iż w wyniku opublikowanego na stronie internetowej www.bogatynia.pl zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie usługi o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000,00 euro na : publikację artykułu prasowego w ramach promocji projektu pn.: „.3-STYK LIG Budowa turystycznego wizerunku Bogatyni jako ostoi skate’owców” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Poprawa efektywności energetycznej oraz przebudowa budynku Szpitala Gminnego w Bogatyni

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Poprawa efektywności energetycznej oraz przebudowa budynku Szpitala Gminnego w Bogatyni

[wynik] Usługa kompleksowego ubezpieczenia gminy Bogatynia i jednostek organzacyjnych

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
w trybie przetargu nieograniczonego
na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia z dnia 26.04.2013 r.
SIWZ nr 109/26/04/2013/N/Bogatynia

Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego-Aleja Żytawska w Bogatyni”

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia uprzejmie informuje, iż w wyniku opublikowanego na stronie internetowej www.bogatynia.pl zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie usługi o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000,00 euro na : publikację artykułu prasowego w ramach promocji projektu pn.: ”Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego-Aleja Żytawska w Bogatyni” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Remonty kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remonty kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta z nr 1

Wykonanie niezbędnych prac koniecznych do zakończenia budowy i oddania do użytkowania trzech budynków wielorodzinnych (czterokondygnacyjnych, częściowo podpiwniczonych) przy ul. Marii Curie Skłodowskiej w Bogatyni – II raz

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie niezbędnych prac koniecznych do zakończenia budowy i oddania do użytkowania trzech budynków wielorodzinnych (czterokondygnacyjnych, częściowo podpiwniczonych) przy ul. Marii Curie Skłodowskiej w Bogatyni – II raz” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta z nr 1 złożona przez konsorcjum firm