Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Zamówienia publiczne - wyniki
Unieważnienie - Przewozy osobowe na trasie Bogatynia – Jasna Góra – Bogatynia, Bogatynia – Wyszków (Wolanów) – Bogatynia oraz Porajów – Kopaczów - Porajów środkami transportu min. 14 miejscowym - Część III

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przewozy osobowe na trasie Bogatynia – Jasna Góra – Bogatynia, Bogatynia – Wyszków (Wolanów) – Bogatynia oraz Porajów – Kopaczów - Porajów środkami transportu min. 14 miejscowym - II raz” – CZĘŚĆ III  -  ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 16.01.2014r. pod nr 18466 - 2014 oraz stronie internetowej www.bogatynia.pl w dniu 16.01.2014r.

[unieważnienie] Przewozy osobowe na trasie Bogatynia – Jasna Góra – Bogatynia, Bogatynia – Wyszków (Wolanów) – Bogatynia oraz Porajów – Kopaczów - Porajów środkami transportu min. 14 miejscowymi

Zamawiający – Gmina Bogatynia – informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przewozy osobowe na trasie Bogatynia – Jasna Góra – Bogatynia, Bogatynia – Wyszków (Wolanów) – Bogatynia oraz Porajów – Kopaczów - Porajów środkami transportu min. 14 miejscowymi " zostało unieważnione.

Wynik - Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przeciwdziałanie zagrożeniom - prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni"

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przeciwdziałanie zagrożeniom - prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni" została wybrana oferta

Wynik - Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu bankowego ,długoterminowego na refinansowanie poniesionych nakładów na zadanie inwestycyjne ujęte w budżecie Gminy Bogatynia na rok 2013

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)Zamawiający – Gmina Bogatynia  informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na  udzielenie Gminie Bogatynia kredytu bankowego ,długoterminowego na refinansowanie poniesionych nakładów na zadanie inwestycyjne ujęte w budżecie Gminy Bogatynia na rok 2013 w wysokości 2 000 000,00 PLN  - prowadzonym w ramach trybu przetarg nieograniczony -  została wybrana oferta

Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych w Bogatyni i Porajowie

Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych w Bogatyni i Porajowie

Wynik- Realizację zadania pn. Przeciwdziałanie zagrożeniom - prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni

Realizację zadania pn. Przeciwdziałanie zagrożeniom - prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni

Wynik - Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego w Bogatyni

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia uprzejmie informuje, iż w wyniku opublikowanego na stronie internetowej www.bogatynia.pl zaproszenia do złożenia ofert na usługi o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000,00 euro na publikację artykułu prasowego w ramach promocji projektu pn.: ”Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego w Bogatyni” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013  wybrano firmę:

[wynik] REMONT SZPITALA GMINNEGO W BOGATYNI: dostawa wraz z montażem odbojnic – poręczy, kątowników na parapety z PCV, zasłon z folii PCV: holl izba przyjęć i korytarz chirurgia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : "REMONT SZPITALA GMINNEGO W BOGATYNI: dostawa wraz z montażem odbojnic – poręczy, kątowników na parapety z PCV, zasłon z folii PCV: holl izba przyjęć i korytarz chirurgia"- prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

[wynik] Wykonanie stałych czynności obejmujących letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie stałych czynności obejmujących letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia ” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta z nr 1 złożona przez:

Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 17, 59-920 BogatyniaCena ofertowa brutto – 8.693.996,67 zł (po prawieniu omyłki rachunkowej 8.493.996,51zł);

Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.  

REMONT SZPITALA GMINNEGO W BOGATYNIA: dostawa wraz z montażem materiałów systemu gazów medycznych - na remont oddziału chirurgii

REMONT SZPITALA GMINNEGO W BOGATYNIA: dostawa wraz z montażem materiałów systemu gazów medycznych - na remont oddziału chirurgii

Zakup i montaż urządzeń przepompowni przewałowej sieci ciepłowniczej w Bogatyni

Zakup i montaż urządzeń przepompowni przewałowej sieci ciepłowniczej w Bogatyni

Odbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bogatyni

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Odbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bogatyni, została wybrana oferta nr 1 złożona

Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia oraz utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia  informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na  terenie Miasta i Gminy Bogatynia oraz utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK ) – prowadzonym w ramach trybu przetarg nieograniczony -  została wybrana oferta nr 1 złożona

[wynik] Odbudowa kanalizacji ogólnospławnej w Porajowie

Zamawiający – Gmina Bogatynia – informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbudowę kanalizacji ogólnospławnej w Porajowie - prowadzone w ramach trybu przetarg nieograniczony zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

[wynik] Odbudowa rowu R-C w Porajowie

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbudowa rowu R-C w Porajowie” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została  wybrana oferta z nr 2

Wynik - Odbudowę Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie

Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Odbudowę Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.)

Wynik - Dostawę oraz montaż dwustronnej tablicy informacyjno-pamiątkowej

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia uprzejmie informuje, iż w wyniku opublikowanego na stronie internetowej www.bogatynia.pl zaproszenia do złożenia ofert na usługi o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000,00 euro na wykonanie, dostawę oraz montaż dwustronnej  tablicy informacyjno-pamiątkowej o wym. 2,00 m x 2,50m w ramach promocji projektu pn.: „Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego w Bogatyni” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013   wybrano

REMONT SZPITALA GMINNEGO W BOGATYNI: dostawa wraz z montażem wykładzin PCV: holl izba przyjęć i korytarz chirurgia

REMONT SZPITALA GMINNEGO W BOGATYNI: dostawa wraz z montażem wykładzin PCV: holl izba przyjęć i korytarz chirurgia

REMONT SZPITALA GMINNEGO W BOGATYNI: dostawa materiałów hydraulicznych

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w imieniu Zamawiającego – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  „REMONT SZPITALA GMINNEGO W BOGATYNI: dostawa materiałów hydraulicznych” w ramach trybu postępowania z wolnej ręki.

REMONT SZPITALA GMINNEGO W BOGATYNI: dostawa materiałów ogólnobudowlanych

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w imieniu Zamawiającego – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  „REMONT SZPITALA GMINNEGO W BOGATYNI: dostawa materiałów ogólnobudowlanych” w ramach trybu postępowania z wolnej ręki.