Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Zamówienia publiczne - wyniki
[wynik] Wykonanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie gminy Bogatynia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie gminy Bogatynia w okresie od 1 czerwca 2014r. do 31 grudnia 2015r." prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony - została wybrana oferta z nr 3 złożona przez:

Agencja Transportowa „MARGO” Daniel Twardowski ul. Wyspiańskiego 41/4, 59-900 Zgorzelec

 

Zamawiający informuje, że w dniu 5 czerwca 2014r. Wykonawca Agencja Transportowa „MARGO” Daniel Twardowski, ul. Wyspiańskiego 41/4, 59-900 Zgorzelec, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, złożył oświadczenie, że nie może podjąć się realizacji zadania, wobec powyższego odmawia podpisania umowy.Zamawiający korzystając z przysługującego mu uprawnienia określonego w art. 94 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), który ma charakter fakultatywny nie dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej z pośród pozostałych ofert.Fakt odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę zamyka przedmiotowe postępowanie bez udzielenia zamówienia publicznego.Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający ogłosi ponownie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający informuje, że Wykonawca złożył oświadczenie, że nie może podjąć się realizacji zadania, wobec powyższego odmawia podpisania umowy. Zamawiający ogłosi ponownie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Odbudowa Szkoły w Porajowie

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Odbudowę Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie została wybrana oferta

Wykonanie monitoringu sensorowego (elektronicznego) szczelności geomembrany II niecki składowiska odpadów komunalnych

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie monitoringu sensorowego (elektronicznego) szczelności geomembrany II niecki składowiska odpadów komunalnych” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta z nr 2 złożona

Wynik - Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia

Wynik - Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia

Bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Bogatynia

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Bogatynia została wybrana oferta

Montaż dwustronnej tablicy informacyjno-pamiątkowej - Przeciwdziałanie zagrożeniom- prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni

Montaż dwustronnej  tablicy informacyjno-pamiątkowej  - Przeciwdziałanie zagrożeniom- prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni

Remont pomieszczeń przychodni w Bogatyni przy ul. Wyczółkowskiego 15 - pakiet 1, 2

Remont pomieszczeń przychodni w Bogatyni przy ul. Wyczółkowskiego 15 - pakiet 1, 2

[wynik] Organizacja i realizacja imprezy pn. „Bogatyńskie Dni Węgla i Energii – KARBONALIA 2014

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(t. jedn. Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. „Organizacja i realizacja imprezypn. „Bogatyńskie Dni Węgla i Energii – KARBONALIA 2014” - prowadzonego w ramach trybuprzetarg nieograniczony ogłoszonego Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.03.2014r. podnumerem pod nr 78880-2014 oraz stronie internetowej www.bogatynia.pl w dniu 10.03.2014r.

[wynik] Wydruk i dostawa miesięcznika pn. Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy "Bogatynia"

W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do równowartości w złotych nie przekraczającej 14.000 euro. (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) na zadanie: Wydruk i dostawa miesięcznika pn. Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy „Bogatynia”.
Zamawiający - Gmina Bogatynia, w imieniu, której występuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, informuje, iż wybrano ofertę przedstawioną przez:

Drukarnia TOP DRUK Zelkowski Ryszard ul. Nowogrodzka 151a 18-400 Łomża
Cena brutto – 48.600,00 zł

[wynik] Szacowanie nieruchomości przeznaczonych do obrotu na terenie miasta i gminy Bogatynia

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Szacowanie nieruchomości przeznaczonych do obrotu na terenie miasta i gminy Bogatynia została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

Centrum Obsługi Nieruchomości s.c. pl. Wyszyńskiego 33/4, 58-500 Jelenia Góra

Wynik - Sprawowanie nadzoru przyrodniczego nad inwestycją : przeciwdziałanie zagrożeniom prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni

Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości od 5.000 do 14.000 euro pn. „ Sprawowanie nadzoru przyrodniczego nad inwestycją : przeciwdziałanie zagrożeniom prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni "została wybrana oferta firmy Nyctalus Radosław Urban z siedziby we Wrocławiu.

Wynik - Przewozy osobowe na trasie Bogatynia – Jasna Góra – Bogatynia, Bogatynia – Wyszków (Wolanów) – Bogatynia oraz Porajów – Kopaczów - Porajów środkami transportu min. 14 miejscowymi - Część I , II

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przewozy osobowe na trasie Bogatynia – Jasna Góra – Bogatynia, Bogatynia – Wyszków (Wolanów) – Bogatynia oraz Porajów – Kopaczów - Porajów środkami transportu min. 14 miejscowymi – II raz” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – zostały wybrane oferty z nr 1 w części I i II

Unieważnienie - Przewozy osobowe na trasie Bogatynia – Jasna Góra – Bogatynia, Bogatynia – Wyszków (Wolanów) – Bogatynia oraz Porajów – Kopaczów - Porajów środkami transportu min. 14 miejscowym - Część III

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przewozy osobowe na trasie Bogatynia – Jasna Góra – Bogatynia, Bogatynia – Wyszków (Wolanów) – Bogatynia oraz Porajów – Kopaczów - Porajów środkami transportu min. 14 miejscowym - II raz” – CZĘŚĆ III  -  ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 16.01.2014r. pod nr 18466 - 2014 oraz stronie internetowej www.bogatynia.pl w dniu 16.01.2014r.

[unieważnienie] Przewozy osobowe na trasie Bogatynia – Jasna Góra – Bogatynia, Bogatynia – Wyszków (Wolanów) – Bogatynia oraz Porajów – Kopaczów - Porajów środkami transportu min. 14 miejscowymi

Zamawiający – Gmina Bogatynia – informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przewozy osobowe na trasie Bogatynia – Jasna Góra – Bogatynia, Bogatynia – Wyszków (Wolanów) – Bogatynia oraz Porajów – Kopaczów - Porajów środkami transportu min. 14 miejscowymi " zostało unieważnione.

Wynik - Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przeciwdziałanie zagrożeniom - prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni"

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przeciwdziałanie zagrożeniom - prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni" została wybrana oferta

Wynik - Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu bankowego ,długoterminowego na refinansowanie poniesionych nakładów na zadanie inwestycyjne ujęte w budżecie Gminy Bogatynia na rok 2013

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)Zamawiający – Gmina Bogatynia  informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na  udzielenie Gminie Bogatynia kredytu bankowego ,długoterminowego na refinansowanie poniesionych nakładów na zadanie inwestycyjne ujęte w budżecie Gminy Bogatynia na rok 2013 w wysokości 2 000 000,00 PLN  - prowadzonym w ramach trybu przetarg nieograniczony -  została wybrana oferta

Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych w Bogatyni i Porajowie

Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych w Bogatyni i Porajowie

Wynik- Realizację zadania pn. Przeciwdziałanie zagrożeniom - prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni

Realizację zadania pn. Przeciwdziałanie zagrożeniom - prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni

Wynik - Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego w Bogatyni

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia uprzejmie informuje, iż w wyniku opublikowanego na stronie internetowej www.bogatynia.pl zaproszenia do złożenia ofert na usługi o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000,00 euro na publikację artykułu prasowego w ramach promocji projektu pn.: ”Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego w Bogatyni” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013  wybrano firmę: