Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Zamówienia publiczne - wyniki
Wynik - publikację artykułu prasowego w ramach promocji projektu "Przeciwdziałanie zagrożeniom – prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni"

 Z A W I A D O M I E N I E

 o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia uprzejmie informuje, iż w wyniku opublikowanego na stronie internetowej www.bogatynia.pl  zaproszenia do złożenia ofert na usługi o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000,00 euro na publikację artykułu prasowego w ramach promocji projektu pn.: ”Przeciwdziałanie zagrożeniom – prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni”  dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013  wybrano firmę:

Wynik - Dostawę oraz montaż dwustronnej tablicy informacyjno-pamiątkowej „Przeciwdziałanie zagrożeniom- prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni”

Z A W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia uprzejmie informuje, iż w wyniku opublikowanego na stronie internetowej www.bogatynia.pl  zaproszenia do złożenia ofert na usługi o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000,00 euro na wykonanie, dostawę oraz montaż dwustronnej  tablicy  informacyjno-pamiątkowej o wym. 2,00 m x 2,50m w ramach promocji projektu  pn.: „Przeciwdziałanie zagrożeniom- prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013   wybrano firmę:

Wynik - Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów Gminy Bogatynia

Wynik - Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów Gminy Bogatynia

Informacja o udzieleniu zamówienia - Obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

Informacja o udzieleniu zamówienia  - Obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

Obsługę prawną Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

Obsługę prawną Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulic Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego w Bogatyni

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 sty:znia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulic Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego w Bogatyni wraz z przebudową uzbrojenia podziemnego została wybrana oferta

Bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta

Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia  informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia oraz prowadzenie Punktu Selektywnego  Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) – prowadzonym w ramach trybu przetarg nieograniczony -  została wybrana oferta nr 2 złożona przez :

Zaprojektowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę

Zaprojektowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę oraz wykonanie Street Workout Parku w Bogatyni przy ul. Sportowej

Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)Zamawiający – Gmina Bogatynia  informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na  udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 4 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek  - prowadzonym w ramach trybu przetarg nieograniczony -  została wybrana oferta nr 3 złożona

Wynik - działki niezabudowane

Informacja o wyniku przetargu
    
W dniu 17.10.2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 odbył się pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości.
Przedmiotem sprzedaży były niezabudowane działki:
1)   – 40/3 AM 1 obr Zatonie o pow.1000m², brak KW . Sprzedaż prawa własności działki gruntu będącej własnością Gminy Bogatynia. Cena wywoławcza nieruchomości – 6150,00 zł.  
Brak oferentów. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
2)   – 40/4 AM 1 obr Zatonie o pow.1600m², KW JG1Z/00015719/2. Sprzedaż prawa własności działki gruntu będącej własnością Gminy Bogatynia. Cena wywoławcza nieruchomości – 16000,00 zł. Brak oferentów. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
3)   – 41/5 AM 1 obr Zatonie o pow.15900m², KW JG1Z/00015719/2. Sprzedaż prawa własności działki gruntu będącej własnością Gminy Bogatynia. Cena wywoławcza nieruchomości – 184200,00 zł. Brak oferentów. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
4)   – 42/1 AM 1 obr Zatonie o pow.6400m², KW JG1Z/00015719/2. Sprzedaż prawa własności działki gruntu będącej własnością Gminy Bogatynia. Cena wywoławcza nieruchomości – 38800,00 zł. Brak oferentów. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
5)   – 42/2 AM 1 obr Zatonie o pow.8100m², KW JG1Z/00015719/2. Sprzedaż prawa własności działki gruntu będącej własnością Gminy Bogatynia. Cena wywoławcza nieruchomości – 49100,00 zł. Brak oferentów. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
6)   – 42/4 AM 1 obr Zatonie o pow.2900m², KW JG1Z/00015719/2. Sprzedaż prawa własności działki gruntu będącej własnością Gminy Bogatynia. Cena wywoławcza nieruchomości – 17600,00 zł. Brak oferentów. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
7)   – 42/9 AM 1 obr Zatonie o pow.15105m², KW JG1Z/00015719/2. Sprzedaż prawa własności działki gruntu będącej własnością Gminy Bogatynia. Cena wywoławcza nieruchomości – 91500,00 zł. Brak oferentów. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
8)   – 42/5 AM 1 obr Zatonie o pow.800m², KW JG1Z/00015719/2. Sprzedaż prawa własności działki gruntu będącej własnością Gminy Bogatynia. Cena wywoławcza nieruchomości – 4900,00 zł. Brak oferentów. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
9)   – 42/3 AM 1 obr Zatonie o pow.500m², KW JG1Z/00015719/2. Sprzedaż prawa własności działki gruntu będącej własnością Gminy Bogatynia. Cena wywoławcza nieruchomości – 3100,00 zł. Brak oferentów. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
10)    – 46/3 AM 1 obr Zatonie o pow.3382m², KW JG1Z/00015719/2. Sprzedaż prawa własności działki gruntu będącej własnością Gminy Bogatynia. Cena wywoławcza nieruchomości – 20500,00 zł. Brak oferentów. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
11)   – 44/1 AM 1 obr Zatonie o pow.4826m², KW JG1Z/00015719/2. Sprzedaż prawa własności działki gruntu będącej własnością Gminy Bogatynia. Cena wywoławcza nieruchomości – 29250,00 zł. Brak oferentów. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
12)   – 43/1 AM 1 obr Zatonie o pow.3000m², KW JG1Z/00015719/2. Sprzedaż prawa własności działki gruntu będącej własnością Gminy Bogatynia. Cena wywoławcza nieruchomości – 18200,00 zł. Brak oferentów. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
13)   – 986/7 AM 1 obr Zatonie o pow.1400m², KW JG1Z/00015719/2. Sprzedaż prawa własności działki gruntu będącej własnością Gminy Bogatynia. Cena wywoławcza nieruchomości – 5658,00 zł ( wraz z podatkiem VAT wg stawki 23 %). Brak oferentów. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
Z up. Burmistrza
Sekretarz Gminy
Daniel Fryc                    

Wynik - II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Jana Matejki 14 w Bogatyni

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 17.10.2014 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 odbył się II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego  przy ul. Jana Matejki 14 w Bogatyni wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 13/100 w działce gruntu ozn. nr ewid. 21 AM 19 obr II o pow.0,0854 ha, KW JG1Z/000214699. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego - 49,60 m², powierzchnia pomieszczeń przynależnych- 2,02 m².

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła – 65.240,00 zł, w tym: lokal mieszkalny -58.945,60 zł, grunt- 6.294,40 zł.

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów.

[wynik] Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy oraz 22 jednostek organizacyjnych gminy

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy oraz 22 jednostek organizacyjnych gminy” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta z nr 1.

Wynik - Przygotowanie, dowiezienie i wydanie gorącego posiłku jednodaniowego osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Przygotowanie, dowiezienie i wydanie gorącego posiłku jednodaniowego osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej została wybrana oferta nr 2

Wynik - Remont części Oddziału Ginekologii w Szpitalu Gminnym w Bogatyni - ZADANIE III : dostawa wraz z montażem stolarki drzwiowej aluminiowej i automatycznie przesuwanej

Remont części Oddziału Ginekologii w Szpitalu Gminnym  w Bogatyni - ZADANIE III :  dostawa wraz z montażem stolarki drzwiowej aluminiowej i automatycznie przesuwanej

Wynik - Organizację dowozu uczniów w roku szkolnym 2014/2015 do i ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia

Organizację dowozu uczniów w roku szkolnym 2014/2015 do i ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia

Wynik - Remont części Oddziału Ginekologii Szpitala Gminnego w Bogatyni - ZADANIE II - dostawa wraz z montażem materiałów systemu gazów medycznych.

Wynik - Remont części Oddziału Ginekologii Szpitala Gminnego w Bogatyni - ZADANIE II - dostawa wraz z montażem materiałów systemu gazów medycznych.

Wykonanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie gminy Bogatynia

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie usług przewozowych  w komunikacji miejskiej na terenie gminy Bogatynia” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta z nr 3 złożona przez:

Wykonanie przebudowy kanalizacji oraz sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim w Porajowie w ramach zadania Odbudowa Osiedla Piastowskiego w Porajowie

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t. jedn. Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia  informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy kanalizacji oraz sieci wodociągowej na Osiedlu Piastowskim w Porajowie w ramach zadania Odbudowa Osiedla Piastowskiego w Porajowie (powódź czerwiec 2013) - prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony  ogłoszonego Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 17.04.2014r. pod numerem pod nr 132774-2014 oraz stronie internetowej www.bogatynia.pl w dniu 17.04.2014r

[wynik] Wykonanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie gminy Bogatynia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie gminy Bogatynia w okresie od 1 czerwca 2014r. do 31 grudnia 2015r." prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony - została wybrana oferta z nr 3 złożona przez:

Agencja Transportowa „MARGO” Daniel Twardowski ul. Wyspiańskiego 41/4, 59-900 Zgorzelec

 

Zamawiający informuje, że w dniu 5 czerwca 2014r. Wykonawca Agencja Transportowa „MARGO” Daniel Twardowski, ul. Wyspiańskiego 41/4, 59-900 Zgorzelec, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, złożył oświadczenie, że nie może podjąć się realizacji zadania, wobec powyższego odmawia podpisania umowy.Zamawiający korzystając z przysługującego mu uprawnienia określonego w art. 94 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), który ma charakter fakultatywny nie dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej z pośród pozostałych ofert.Fakt odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę zamyka przedmiotowe postępowanie bez udzielenia zamówienia publicznego.Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający ogłosi ponownie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający informuje, że Wykonawca złożył oświadczenie, że nie może podjąć się realizacji zadania, wobec powyższego odmawia podpisania umowy. Zamawiający ogłosi ponownie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.