Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro
Wydruk i dostawa miesięcznika pn. „Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Bogatynia”.

Zamawiający - Gmina Bogatynia, w imieniu, której występuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Wydruk i dostawa miesięcznika
pn. „Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Bogatynia”.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - Odbudowa ulicy Ogrodowej w Porajowie

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Odbudowa ulicy Ogrodowej w Porajowie po nawalnych deszczach z 2013 r.,obejmującego przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z przykanalikami oraz odbudowę nawierzchni ulicy Ogrodowej oraz na działkach przyległych

Budowa chodników, remont dróg i przebudowa uzbrojenia podziemnego ulic Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego

Budowa chodników, remont dróg i przebudowa uzbrojenia podziemnego ulic Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego

Nadzór archeologiczney przy odbudowie ulicy Ogrodowej w Porajowie po nawalnych deszczach z 2013 roku

Zapraszam  do  złożenia oferty  na sprawowanie  nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych związanych z odbudową ulicy Ogrodowej w Porajowie po nawalnych deszczach z 2013 roku.

Budowa przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych do 3 budynków mieszkalnych przy ul. Białogórskiej 1, 3, 5 w Bogatyni

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza  do złożenia oferty na  wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pod nazwą: ”Budowa przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych do 3 budynków mieszkalnych przy ul. Białogórskiej 1, 3, 5 w Bogatyni” wraz z nadzorem autorskim.

Budowa przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych do 3 budynków mieszkalnych przy ul. Białogórskiej 1, 3, 5 w Bogatyni

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pod nazwą: ”Budowa przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych do 3 budynków mieszkalnych przy ul. Białogórskiej 1, 3, 5 w Bogatyni” wraz z nadzorem autorskim.

Budowa sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami do budynków przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie, Generała Emila Fieldorfa-Nila oraz Opolowskiej w Bogatyni

Burmistrz miast i Gminy Bogatynia zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pod nazwą: „Budowa sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami do budynków przy ulicy M. Skłodowskiej – Curie, Generała Emila Fieldorfa - Nila oraz Opolowskiej w Bogatyni” wraz z nadzorem autorskim.

Odbudowa ulicy Ogrodowej w Porajowie po nawalnych deszczach z 2013 r

Odbudowa ulicy Ogrodowej w Porajowie po nawalnych deszczach z 2013 r

Część I - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia oraz obsługaPunktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - II raz; Część II – Zorganizowanie zbiórkiopakowań szklanych z miejsc ogólnodostępnych - II raz

 

Część I - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia oraz obsługaPunktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - II raz; Część II – Zorganizowanie zbiórkiopakowań szklanych z miejsc ogólnodostępnych - II raz

 

 

Naprawia uszkodzeń oraz renowacja nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym ORLIK 2012 w Zatoniu przy ulicy Ogrodowej

Zamawiający Gmina Bogatynia zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie uszkodzeń oraz renowacji nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym ORLIK 2012 w Zatoniu przy ulicy Ogrodowej.

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Bogatynia

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Bogatynia

Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ulicy Kossaka

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ulicy Kossaka wraz z budową kanalizacji deszczowej do rzeki Miedzianki oraz przebudową układu komunikacyjnego w rejonie działek nr 44/5, 44/8 i 55/3 AM19 obr.II, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych.

Bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia

Bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia
 

Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych roztopowych z terenu drogi G ½ pomiędzy ulicami Zgorzelecką i Pocztową w Bogatyni.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych roztopowych z terenu drogi  G ½ pomiędzy ulicami Zgorzelecką i Pocztową w Bogatyni.

Wykonanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych roztopowych z terenu ul. Kościuszki w Bogatyni

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych roztopowych z terenu  ul. Kościuszki w Bogatyni, oczyszczonych w separatorze lamelowym  w ilości Q max =100,44 m3/h do potoku Miedzianka w km 7+800 jej biegu, wylotem o średnicy 600 mm PVC oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia

Część I – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia oraz obsługaPunktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Część II – Zorganizowanie zbiórki opakowańszklanych z miejsc ogólnodostępnych.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy ulicy Waryńskiego (II etap) w Bogatyni

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza  do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy ulicy Waryńskiego (II etap) w Bogatyni  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją ww. inwestycji.

Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 oraz w Bogatyni przy ul. Kolejowej 4 na okres od daty podpisania umowy do 31-12-2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych położonych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 oraz w Bogatyni przy ul. Kolejowej 4, szacunkowa ilość 333.000 Litrów

Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych w Sieniawce i w Bogatyni na okres od daty podpisania umowy do 31.12.2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych położonych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 oraz w Bogatyni przy ul. Kolejowej 4 – w ilości szacunkowej łącznej 333.000 litrów.