Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro
Odbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie

Przedmiotem zamówienia jest odbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie, obejmująca swoim zakresem m.in.: - roboty rozbiórkowe, - roboty remontowe wewnętrzne, - wymianę nawierzchni sali sportowej, - odtworzenie nawierzchni boiska zewnętrznego - kortu tenisowego, - wymianę pokrycia sali sportowej, - instalację awaryjnego odwodnienia kotłowni, - izolację pionową ścian zewnętrznych. Ww. prace należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Projektowe Forum - Projekt Ireneusz Piechocki, z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Mickiewicza 25 B. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ..

Odbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bogatyni

Przedmiotem zamówienia jest odbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bogatyni, przy ul. Młodych Energetyków 27, obejmująca swoim zakresem roboty budowlane, w tym m.in.: - wymianę pokrycia dachu z blachy nie nadającej się do dalszego użytkowania, na blachę dachówkowo podobną w kolorze istniejącego pokrycia z wymianą łat, kontr łat i foli dachowej, - wymianę obróbek blacharskich dla pokrycia systemowego, - wymianę rynien i rur spustowych PCV z uwzględnieniem większych średnic zgodnie z załączonym przedmiarem, - przełożenie części parkietu wraz z cyklinowaniem i 4 - krotnym lakierowaniem lakierami bezpiecznymi dla środowiska, - roboty tynkarskie wewnętrzne i zewnętrzne, - roboty malarskie ścian i sufitów , - roboty izolacyjne pionowe ścian zewnętrznych, - drenaż opaskowy z rur perforowanych zgodnie z załączonym przedmiarem, - roboty odtworzeniowe po robotach izolacyjnych budynku Sali.

Odbudowa kanalizacji ogólnospławnej w Porajowie realizowana w częściach

Odbudowa kanalizacji ogólnospławnej w Porajowie realizowana w częściach: Część I - Odbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Ogrodowej w Porajowie Część II - Odbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Górniczej w Porajowie Część III - Odbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Poniatowskiego w Porajowie

Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego w Bogatyni

Zamawiający – Gmina Bogatynia , ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000,00 euro na zakup, dostawę oraz montaż dwustronnej tablicy informacyjno-pamiątkowej
o wym. 2,00 x 2,5m w ramach promocji projektu pn.: ”Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego w Bogatyni” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Odbudowa rowu R-C w Porajowie

Planowana inwestycja polega na odbudowie rowu melioracyjnego R-C w Porajowie zniszczonego w wyniku działania nawalnych deszczy mających miejsce w czerwcu 2013r.

Wykonanie opinii technicznej realizacji inwestycji pn. „Budowa zespołu trzech budynków wielorodzinnych wraz z przyłączami, sieciami zewnętrznymi, zagospodarowaniem i oświetleniem terenu”.

Zamawiający – Gmina Bogatynia, w imieniu której występuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości nie przekraczającej równowartości 14:000,00 euro, na Wykonanie opinii technicznej realizacji inwestycji pn. „Budowa zespołu trzech budynków wielorodzinnych wraz  z przyłączami, sieciami zewnętrznymi, zagospodarowaniem i oświetleniem terenu”.

Ogłoszenie o zamówieniu odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych

Ogłoszenie o zamówieniu odbiór odpadów przesłane do publikacji
Informacja dotycząca udostępnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zostanie zamieszczona po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Przygotowanie, dowiezienie i wydanie gorącego posiłku jednodaniowego osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przygotowania, dowiezienia i wydawania jednego gorącego posiłku jednodaniowego dziennie osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni przez 251 dni roboczych w okresie od dnia 1 października 2013r. do dnia 30 września 2014r. 1. Gorący posiłek jednodaniowy winien być dostosowany do wynikających z obowiązujących przepisów, norm żywności i żywienia, m.in.: wartość kaloryczna posiłku nie może być mniejsza niż 500 kalorii, w ilości nie mniejszej każdorazowo niż 500ml (500g). W przypadku zupy wymagana jest wkładka (mięso lub kiełbasa) wraz z pieczywem (kromka chleba lub bułka). W przypadku drugiego dania Wykonawca zobowiązany jest przynajmniej 1 raz w tygodniu do podania porcji ziemniaków, mięsa i surówki. 2. Posiłki winny być przygotowane według zatwierdzonego każdorazowo przez Zamawiającego dekadowego jadłospisu. 3. Gorący posiłek jednodaniowy należy zapewnić dla ok. 350 osób dziennie na terenie miasta Bogatynia. 4. Gorący posiłek jednodaniowy należy przygotować samodzielnie (niedopuszczalny jest zakup gotowych posiłków lub korzystanie w tym zakresie z podwykonawstwa), we własnym lokalu (lokalu, do którego Wykonawca posiada tytuł własności lub prawo jego użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy) i dowieźć do wyznaczonych punktów własnym transportem w odpowiednich naczyniach (termosach). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ..

Część I - Odbudowa kładki dla pieszych na rzece Miedzianka przy ul. 1 Maja 2(4) Część II - Odbudowa kładki dla pieszych na rzece Miedzianka przy ul. Nadrzecznej 14

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. Część pierwsza dotyczy odbudowy kładki dla pieszych na rzece Miedzianka przy ul. 1 Maja 2(4), część druga odbudowy kładki dla pieszych na rzece Miedzianka przy ul. Nadrzecznej 14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacjach projektowo kosztorysowych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

REMONT SZPITALA GMINNEGO W BOGATYNI: zadanie I - dostawa materiałów hydraulicznych i ogólnobudowlanych.

Zamówienie pod nazwą: Remont Szpitala Gminnego w Bogatyni obejmuje trzy zadania. Przedmiot zamówienia dotyczy zadania I - dostawa materiałów hydraulicznych i ogólnobudowlanych. Zadania I zostało podzielone na dwie części - pakiety: pakiet nr 1 - art. hydrauliczne, pakiet nr 2 art. ogólnobudowlane..

Wykonanie część budowlanej wymiany więźby dachowej i pokrycia dachowego dobudówki lewej oraz prawej przy Kościele Parafialnym p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła zlokalizowanego w Bogatyni przy ul. Białogórskiej 2

Wykonanie część budowlanej wymiany więźby dachowej i pokrycia dachowego dobudówki lewej oraz prawej przy Kościele Parafialnym p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła zlokalizowanego w Bogatyni przy ul. Białogórskiej 2

Remont Szpitala Gminnego w Bogatyni : zadanie I - dostawa materiałów elektrycznych, hydraulicznych i ogólnobudowlanych.

Remont Szpitala Gminnego w Bogatyni : zadanie I - dostawa materiałów elektrycznych, hydraulicznych i ogólnobudowlanych.

REMONT SZPITALA GMINNEGO W BOGATYNI: -zadanie II -dostawa wraz z montażem : odbojnice-poręcze, kątowniki z PCV ,zasłony z folii PCV; -zadanie III- dostaw wraz z montażem :wykładzin PCV

Zamówienie pod nazwą REMONT GMINNEGO SZPITALA W BOGATYNI został podzielony na trzy zadania. Przedmiot zamówienia dotyczy dwóch zadań- części: część 1-zadanie II -dostawa wraz z montażem : odbojnice-poręcze, kątowniki z PCV ,zasłony z folii PCV; część 2-zadanie III- dostaw wraz z montażem :wykładzin PCV Przedmiot zamówienia opisuje -przedmiar robót. Realizacja umowy odbywać się będzie zgodnie z prowadzonym etapem prac przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dniu od udostępnienia pomieszczeń wykonać przedmiot umowy do dnia 15.12.2013r.

Organizacja dowozu uczniów w roku szkolnym 2013/2014 do i ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług autobusowego dowozu i odwozu uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wraz z opiekunami do i ze szkół na terenie miasta i gminy Bogatynia w roku szkolnym 2013/2014 przez 187 dni nauki szkolnej, zgodnie z harmonogramem stanowiącym integralną część SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania korekty w harmonogramie dowozów uczniów

Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia oraz utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia oraz utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) .

Wykonanie części budowlanej wymiany więźby dachowej i pokrycia dachowego dobudówki lewej oraz prawej przy Kościele Parafialnym p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie części budowlanej wymiany więźby dachowej i pokrycia dachowego dobudówki lewej oraz prawej przy Kościele Parafialnym p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła zlokalizowanego w Bogatyni przy ul.
Białogórskiej 2.

Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego w Bogatyni

Zamawiający – Gmina Bogatynia , ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000,00 euro na publikację artykułu prasowego w ramach promocji projektu pn.: ”Odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego w Bogatyni” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Zakup, wykonanie oraz dostawa 250 szt. broszur - 3-STYK LIG Budowa turystycznego wizerunku Bogatyni jako ostoi skate’owców

Zamawiający – Gmina Bogatynia , ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000,00 euro na: Zakup, wykonanie oraz dostawa 250 szt. broszur informacyjnych w ramach promocji projektu „.3-STYK LIG Budowa turystycznego wizerunku Bogatyni jako ostoi skate’owców” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.

3-STYK LIG Budowa turystycznego wizerunku Bogatyni jako ostoi skate’owców

Zamawiający – Gmina Bogatynia , ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000,00 euro na publikację artykułu prasowego w ramach promocji projektu pn.: „.3-STYK LIG Budowa turystycznego wizerunku Bogatyni jako ostoi skate’owców” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.