Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro
Wyłapywanie bezpańskich psów z terenu Miasta i Gminy Bogatynia, przetrzymywanie ich w Punkcie Czasowego Przechowywania Zwierząt

Gmina Bogatynia zaprasza do złożenia ofert na wyłapywanie bezpańskich psów z terenu Miasta i Gminy Bogatynia, przetrzymywanie ich w Punkcie Czasowego Przechowywania Zwierząt przy ul. Zgorzeleckiej w Bogatyni do czasu wywozu do Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej 1F.

Poniżej pełna treść zapytania.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulic Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego w Bogatyni wraz z przebudową uzbrojenia podziemnego.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulic Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego w Bogatyni wraz z przebudową uzbrojenia podziemnego.

Bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia

Bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia
 

Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia oraz prowadzenie
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Dostawa oleju opałowego do kotłowni w Bogatyni i Porajowie na rok 2015

Dostawa oleju opałowego do kotłowni w Bogatyni i Porajowie na rok 2015

Dostawa oleju opałowego do kotłowni w Bogatyni i Porajowie na rok 2015

Zamawiający: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Pocztowa 2, 59-920 Bogatynia, woj. dolnośląskie, tel. 75 7732206, faks 75 7732307.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych położonych w: Bogatyni przy ul. Kolejowej 4 - szacunkowa ilość 32.000 litrów, Porajowie przy ul. Wojska Polskiego 19 - szacunkowa ilość 25.000 litrów.

Zaprojektuj i wybuduj - Street Workout Parku w Bogatyni przy ul. Sportowej

Zaprojektuj i wybuduj - Street Workout Parku w Bogatyni przy ul. Sportowej

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 000 000,00 PLN

Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 4 000 000,00 PLN. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 

Przeciwdziałanie zagrożeniom – prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni

Zamawiający – Gmina Bogatynia , ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 euro na publikację artykułu prasowego w ramach promocji projektu pn.: ”Przeciwdziałanie zagrożeniom – prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni”  dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.  

Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy oraz 22 jednostek organizacyjnych gminy

Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy oraz 22 jednostek organizacyjnych gminy

REMONT CZĘŚCI ODDZIAŁU GINEKOLOGII W SZPITALU GMINNYM W BOGATYNI: ZADANIE IV - dostawa wraz z montażem nakładek PCV na parapety

 REMONT CZĘŚCI ODDZIAŁU GINEKOLOGII W SZPITALU GMINNYM W BOGATYNI: ZADANIE IV - dostawa wraz z montażem nakładek PCV na parapety

REMONT CZĘŚCI ODDZIAŁU GINEKOLOGII W BOGATYNI: ZADANIE I - dostawa materiałów ogólnobudowlanych i hydraulicznych

REMONT CZĘŚCI ODDZIAŁU GINEKOLOGII W BOGATYNI:

ZADANIE I - dostawa materiałów ogólnobudowlanych i hydraulicznych

Wynik - Remont części Oddziału Ginekologii Szpitala Gminnego w Bogatyni - ZADANIE I - dostawa materiałów ogólnobudowlanych, elektrycznych i hydraulicznych" - pakiet nr 2

Remont części Oddziału Ginekologii Szpitala Gminnego w Bogatyni - ZADANIE I - dostawa materiałów ogólnobudowlanych, elektrycznych i hydraulicznych" - pakiet nr 2

Remont części oddziału ginekologii w szpitalu gminnym w Bogatyni

REMONT CZĘŚCI ODDZIAŁU GINEKOLOGII W BOGATYNI:

ZADANIE II - dostawa wraz z montażem systemu gazów medycznych

ZADANIE III - dostawa wraz z montazem stolarki drzwiowej aluminiowej i automatycznie przesuwanej

ZADANIE IV - dostawa wraz z montażem nakładek PCV na parapety.

Przygotowanie, dowiezienie i wydanie gorącego posiłku jednodaniowego

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przygotowania, dowiezienia i wydawania jednego gorącego posiłku jednodaniowego dziennie osobom (ok. 300 osób) skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni przez 253 dni robocze w okresie od dnia 1 października 2014r. do dnia 30 września 2015r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ.

REMONT CZĘŚCI ODDZIAŁU GINEKOLOGII W BOGATYNI - ZADANIE I

REMONT CZĘŚCI ODDZIAŁU GINEKOLOGII W BOGATYNI:

ZADANIE I - dostawa materiałów ogólnobudowlanych, elektrycznych i hydraulicznych.

Organizacja dowozu uczniów w roku szkolnym 2014/2015 do i ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług autobusowego dowozu i odwozu uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wraz z opiekunami do i ze szkół na terenie miasta i gminy Bogatynia w roku szkolnym 2014/2015 przez 188 dni nauki szkolnej, zgodnie z harmonogramem zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -stanowiącym integralną część SIWZ.

Wykonanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie gminy Bogatynia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług autobusowego przewozu pasażerów w ramach komunikacji miejskiej na terenie gminy Bogatynia. Łączna ilość wozokilometrów została wyszczególniona w załączniku nr 2 natomiast wykaz linii komunikacyjnych w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie gminy Bogatynia w okresie od 1 czerwca 2014r. do 31 grudnia 2015r

Wykonanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie gminy Bogatynia w okresie od 1 czerwca 2014r. do 31 grudnia 2015r

Wykonanie monitoringu sensorowego (elektronicznego) szczelności geomembrany II niecki składowiska odpadów komunalnych

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu sensorowego (elektronicznego)szczelności geomembrany II niecki składowiska odpadów komunalnych w Bogatyni opowierzchni 21000m2 (z pominięciem zakotwienia foli). Szczegółowy opisprzedmiotu zamówienia został określony w projekcie budowlanym zamiennymopracowanym przez jednostkę projektową Coneco-BCE Sp. z o. o. z siedzibą wGdyni przy ul. Prostokątnej 13 stanowiącym integralną część specyfikacjiistotnych warunków zamówienia. Cel stosowania monitoringu sensorowego: -maksymalna ochrona gruntu i wód gruntowych przed skażeniem; - natychmiastowe idokładne wykrycie ewentualnego przerwania folii uszczelniającej nieckę zdokładnością do kilkunastu centymetrów.