Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro
Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych w Sieniawce i w Bogatyni na okres od daty podpisania umowy do 31.12.2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych położonych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 oraz w Bogatyni przy ul. Kolejowej 4 – w ilości szacunkowej łącznej 333.000 litrów.

Opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy ulicy Wiosennej w Bogatyni po nawalnych deszczach w 2013 r. wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego w zakresie realizacji inwestycji

Opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy ulicy Wiosennej w Bogatyni po nawalnych deszczach w 2013 r. wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego w zakresie realizacji inwestycji

Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Część I - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia oraz obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Część II – Zorganizowanie zbiórki opakowań szklanych z miejsc ogólnodostępnych

Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 5 900 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 5 900 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boiska wielofunkcyjnego w Trzcińcu

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boiska wielofunkcyjnego w Trzcińcu na działce nr 163/11 AM1 obr. Trzciniec wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją ww. inwestycji.

Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie gminy Bogatynia w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2018r.

Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie gminy Bogatynia w okresie  od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2018r.

Opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy ulicy Wiosennej w Bogatyni

Opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy ulicy Wiosennej w Bogatyni

Wykonanie prac związanych z budową oświetlenia drogowego oraz zasilania przepompowni wody w Wolanowie

Wykonanie prac związanych z budową oświetlenia drogowego oraz zasilania przepompowni wody w Wolanowie

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w rejonie ulic: Bojowników o Wolność i Demokrację i Spółdzielczej w Bogatyni

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w rejonie ulic: Bojowników o Wolność i Demokrację i Spółdzielczej w Bogatyni” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją przedmiotowych zadań.

Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowej w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 na okres od daty podpisania umowy do 31-12-2016r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowej w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 na okres od daty podpisania umowy do 31-12-2016r.

Remont basenu w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni – etap I

Remont basenu w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni – etap I
 

Przygotowanie, dowiezienie i wydanie gorącego posiłku jednodaniowego osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni

Przygotowanie, dowiezienie i wydanie gorącego posiłku jednodaniowego osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni
 
 

Opracowania program funkcjonalno – użytkowy dla zadania pn.: "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Kochanowskiego w Bogatyni"

Opracowania program funkcjonalno – użytkowy dla zadania pn.: "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Kochanowskiego w Bogatyni"

Odbudowa kładki stalowej dwuprzęsłowej przy ul. Armii Czerwonej w Bogatyni

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Odbudowa kładki stalowej dwuprzęsłowej przy ul. Armii Czerwonej w Bogatyni (kilometraż 6+606) – powódź 2010.

Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy ulicy Różanej w Porajowie

ZAPYTANIE OFERTOWE
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy ulicy Różanej w Porajowie po nawalnych deszczach w 2013 r. wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji.

Organizacja dowozu uczniów w roku szkolnym 2016/2017 do i ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia

Organizacja dowozu uczniów w roku szkolnym 2016/2017 do i ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia

Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie 21 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni. 2

Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie 21 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni. 2