Jesteś tutaj: Strona główna / INWESTYCJE / Zamówienia Publiczne / Aktualne zamówienia publiczne
Budowa sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami do budynków przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie, Generała Emila Fieldorfa-Nila oraz Opolowskiej w Bogatyni

Burmistrz miast i Gminy Bogatynia zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pod nazwą: „Budowa sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami do budynków przy ulicy M. Skłodowskiej – Curie, Generała Emila Fieldorfa - Nila oraz Opolowskiej w Bogatyni” wraz z nadzorem autorskim.

Odbudowa ulicy Ogrodowej w Porajowie po nawalnych deszczach z 2013 r

Odbudowa ulicy Ogrodowej w Porajowie po nawalnych deszczach z 2013 r

Część I - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia oraz obsługaPunktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - II raz; Część II – Zorganizowanie zbiórkiopakowań szklanych z miejsc ogólnodostępnych - II raz

 

Część I - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia oraz obsługaPunktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - II raz; Część II – Zorganizowanie zbiórkiopakowań szklanych z miejsc ogólnodostępnych - II raz

 

 

Naprawia uszkodzeń oraz renowacja nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym ORLIK 2012 w Zatoniu przy ulicy Ogrodowej

Zamawiający Gmina Bogatynia zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie uszkodzeń oraz renowacji nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym ORLIK 2012 w Zatoniu przy ulicy Ogrodowej.

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Bogatynia

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Bogatynia

Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ulicy Kossaka

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ulicy Kossaka wraz z budową kanalizacji deszczowej do rzeki Miedzianki oraz przebudową układu komunikacyjnego w rejonie działek nr 44/5, 44/8 i 55/3 AM19 obr.II, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych.

Bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia

Bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia
 

Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych roztopowych z terenu drogi G ½ pomiędzy ulicami Zgorzelecką i Pocztową w Bogatyni.

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych roztopowych z terenu drogi  G ½ pomiędzy ulicami Zgorzelecką i Pocztową w Bogatyni.

Wykonanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych roztopowych z terenu ul. Kościuszki w Bogatyni

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych roztopowych z terenu  ul. Kościuszki w Bogatyni, oczyszczonych w separatorze lamelowym  w ilości Q max =100,44 m3/h do potoku Miedzianka w km 7+800 jej biegu, wylotem o średnicy 600 mm PVC oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia

Część I – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia oraz obsługaPunktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Część II – Zorganizowanie zbiórki opakowańszklanych z miejsc ogólnodostępnych.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy ulicy Waryńskiego (II etap) w Bogatyni

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza  do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy ulicy Waryńskiego (II etap) w Bogatyni  wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją ww. inwestycji.

Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 oraz w Bogatyni przy ul. Kolejowej 4 na okres od daty podpisania umowy do 31-12-2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych położonych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 oraz w Bogatyni przy ul. Kolejowej 4, szacunkowa ilość 333.000 Litrów

Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych w Sieniawce i w Bogatyni na okres od daty podpisania umowy do 31.12.2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowych położonych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 oraz w Bogatyni przy ul. Kolejowej 4 – w ilości szacunkowej łącznej 333.000 litrów.

Opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy ulicy Wiosennej w Bogatyni po nawalnych deszczach w 2013 r. wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego w zakresie realizacji inwestycji

Opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy ulicy Wiosennej w Bogatyni po nawalnych deszczach w 2013 r. wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego w zakresie realizacji inwestycji

Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Część I - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia oraz obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Część II – Zorganizowanie zbiórki opakowań szklanych z miejsc ogólnodostępnych

Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 5 900 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 5 900 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boiska wielofunkcyjnego w Trzcińcu

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boiska wielofunkcyjnego w Trzcińcu na działce nr 163/11 AM1 obr. Trzciniec wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją ww. inwestycji.

Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie gminy Bogatynia w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2018r.

Wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie gminy Bogatynia w okresie  od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2018r.

Opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy ulicy Wiosennej w Bogatyni

Opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy ulicy Wiosennej w Bogatyni