Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000,00 PLN

Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych, w szczególności: z tytułu realizacji inwestycji, wynagrodzeń osobowych w jednostkach podległych, zobowiązań z tytułu dostaw i usług z terminem wymagalności przypadającym do dnia 31.12.2017r.

Wykonywanie stałych czynności obejmujących letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia oraz opróżnianie i wywóz odpadów miejskich z koszy ulicznych i parkowych oraz stacji „Psi pakiet”

Wykonywanie stałych czynności obejmujących letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia oraz opróżnianie i wywóz odpadów miejskich z koszy ulicznych i parkowych oraz stacji „Psi pakiet”

Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych

Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych, w szczególności: z tytułu realizacji inwestycji, wynagrodzeń osobowych w jednostkach podległych, zobowiązań z tytułu dostaw i usług z terminem wymagalności 

Dostawa komputerów przenośnych, szafek mobilnych do laptopów oraz zestawów klocków edukacyjnych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych, szafek mobilnych do laptopów oraz zestawów klocków edukacyjnych w ramach Projektu pn. „Praktyczny TIK”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu Państwa. Oś priorytetowa: 10. Edukacja. Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020. Poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu  do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne.

Odbudowa ul. Górskiej (dz. 222/4 AM I Obr. Jasna Góra km 0 – 0 + 700) po powodzi spowodowanej nawalnymi deszczami w roku 2013 - II raz

Odbudowa ul. Górskiej (dz. 222/4 AM I Obr. Jasna Góra km 0 – 0 + 700) po powodzi spowodowanej nawalnymi deszczami w roku 2013 - II raz

Odbudowa ul. Górskiej (dz. 222/4 AM I Obr. Jasna Góra km 0 – 0 + 700) po powodzi spowodowanej nawalnymi deszczami w roku 2013

Odbudowa ul. Górskiej (dz. 222/4 AM I Obr. Jasna Góra km 0 – 0 + 700) po powodzi spowodowanej nawalnymi deszczami w roku 2013

Dowóz uczniów z opiekunami do szkół z terenu miasta i gminy Bogatynia w roku szkolnym 2017/2018

Dowóz uczniów z opiekunami do szkół z terenu miasta i gminy Bogatynia w roku szkolnym 2017/2018 w terminie od 04.09.2017r. do 22.06.2018r. oraz organizacja dowozu uczniów na basen, do pracowni przyrodniczej oraz na przejście graniczne do Krzewiny w okresie od 04.09.2017r. do 22.06.2018r. (z podziałem na dwie części)
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa Otwartego Kąpieliska w Bogatyni

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w ramach trybu - przetarg nieograniczony na realizację zadania  pn.: „Budowa Otwartego Kąpieliska w Bogatyni”  -  została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

SWIMMINGPOOLS- Baseny Aftanas Grażyna ul. Grota Roweckiego 5 58-260 Bielawa  cena ryczałtowa brutto: 9 458 700,00 zł,  okres gwarancji: 96 miesięcy

Budowa chodników, remont dróg oraz przebudowa uzbrojenia podziemnego ulic Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego w Bogatyni

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa chodników, remont dróg oraz przebudowa uzbrojenia podziemnego ulic Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego w Bogatyni obejmującego przebudowę uzbrojenia podziemnego kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami, przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem, remont ulic ze zmianą organizacji ruchu docelowego, remont chodników, zjazdów, placów manewrowych, miejsc postojowych w wyżej wymienionych ulicach, realizowanego na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  opracowanej przez Biuro Projektowe „SD PROJEKT s.c.” z siedzibą w Poznaniu ul. Szymborska 10/8 w specjalnościach:

  • drogowej
  • instalacyjnej w zakresie sieci  sanitarnych
  • instalacyjnych w zakresie sieci elektroenergetycznych  

przy kosztorysowym rozliczeniu robót.

Budowa Otwartego Kąpieliska w Bogatyni

Przedmiot zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje w ramach jednej inwestycji, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji pozwolenia na budowę oraz realizację robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji polegających na budowie basenu zewnętrznego w Bogatyni przy ulicy Pocztowej w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa Otwartego Kąpieliska w Bogatyni”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego zakres został zawarty w Programie Funkcjonalno - Użytkowym dla zadania realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj pn „Budowa otwartego Kąpieliska w Bogatyni opracowanym przez Walczak GROUP Mariusz Walczak z siedzibą w Ostrzeszowie, ul. Baczyńskiego 21 oraz projekcie umowy stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Budowa chodników, remont dróg oraz przebudowa uzbrojenia podziemnego ulic Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego w Bogatyni

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa chodników, remont dróg oraz przebudowa uzbrojenia podziemnego ulic Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego w Bogatyni obejmującego przebudowę uzbrojenia podziemnego kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami, przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem, remont ulic ze zmianą organizacji ruchu docelowego, remont chodników, zjazdów, placów manewrowych, miejsc postojowych w wyżej wymienionych ulicach, realizowanego na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  opracowanej przez Biuro Projektowe „SD PROJEKT s.c.” z siedzibą w Poznaniu ul. Szymborska 10/8 w specjalnościach:

  • drogowej
  • instalacyjnej w zakresie sieci  sanitarnych
  • instalacyjnych w zakresie sieci elektroenergetycznych  

przy kosztorysowym rozliczeniu robót.

Wydruk i dostawa miesięcznika pn. „Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Bogatynia”.

Zamawiający - Gmina Bogatynia, w imieniu, której występuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Wydruk i dostawa miesięcznika
pn. „Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Bogatynia”.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - Odbudowa ulicy Ogrodowej w Porajowie

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Odbudowa ulicy Ogrodowej w Porajowie po nawalnych deszczach z 2013 r.,obejmującego przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z przykanalikami oraz odbudowę nawierzchni ulicy Ogrodowej oraz na działkach przyległych

Budowa chodników, remont dróg i przebudowa uzbrojenia podziemnego ulic Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego

Budowa chodników, remont dróg i przebudowa uzbrojenia podziemnego ulic Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego

Nadzór archeologiczney przy odbudowie ulicy Ogrodowej w Porajowie po nawalnych deszczach z 2013 roku

Zapraszam  do  złożenia oferty  na sprawowanie  nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych związanych z odbudową ulicy Ogrodowej w Porajowie po nawalnych deszczach z 2013 roku.

Budowa przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych do 3 budynków mieszkalnych przy ul. Białogórskiej 1, 3, 5 w Bogatyni

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza  do złożenia oferty na  wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pod nazwą: ”Budowa przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych do 3 budynków mieszkalnych przy ul. Białogórskiej 1, 3, 5 w Bogatyni” wraz z nadzorem autorskim.

Budowa przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych do 3 budynków mieszkalnych przy ul. Białogórskiej 1, 3, 5 w Bogatyni

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pod nazwą: ”Budowa przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych do 3 budynków mieszkalnych przy ul. Białogórskiej 1, 3, 5 w Bogatyni” wraz z nadzorem autorskim.

Budowa sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami do budynków przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie, Generała Emila Fieldorfa-Nila oraz Opolowskiej w Bogatyni

Burmistrz miast i Gminy Bogatynia zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pod nazwą: „Budowa sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami do budynków przy ulicy M. Skłodowskiej – Curie, Generała Emila Fieldorfa - Nila oraz Opolowskiej w Bogatyni” wraz z nadzorem autorskim.

Odbudowa ulicy Ogrodowej w Porajowie po nawalnych deszczach z 2013 r

Odbudowa ulicy Ogrodowej w Porajowie po nawalnych deszczach z 2013 r

Część I - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia oraz obsługaPunktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - II raz; Część II – Zorganizowanie zbiórkiopakowań szklanych z miejsc ogólnodostępnych - II raz

 

Część I - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia oraz obsługaPunktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - II raz; Część II – Zorganizowanie zbiórkiopakowań szklanych z miejsc ogólnodostępnych - II raz