Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Zaproszenie do składania ofert do 30tys euro - Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej

Zamawiający – Gmina Bogatynia, w imieniu której występuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
 (tj. z 2018r. Dz.U. poz. 1986)

 

Ochrona fizyczna obiektu (inwestycji) - Otwartego Kąpieliska w Bogatyni (pakiet 1); Monitoring systemu alarmowego budynków i pomieszczeń stanowiących własność Gminy Bogatynia (pakiet 2)

Ochrona fizyczna obiektu (inwestycji) - Otwartego Kąpieliska w Bogatyni (pakiet 1);
Monitoring systemu alarmowego budynków i pomieszczeń stanowiących własność Gminy Bogatynia (pakiet 2)

Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 oraz w Bogatyni przy ul. Kolejowej 4 na okres od daty podpisania umowy do 31-12-2019 r

Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych w Sieniawce przy ul. Rolniczej 25 oraz w Bogatyni przy ul. Kolejowej 4 na okres od daty podpisania umowy do 31-12-2019 r

Obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni oraz Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w Bogatyni

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi prawnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni oraz Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w zakresie  komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni oraz Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w ramach trzech części zamówienia

Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 7.000.000,00

Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 7.000.000,00PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych, wszczególności: wynagrodzeń osobowych w jednostkach podległych, zobowiązań z tytułu dostaw i usługz terminem wymagalności przypadającym do dnia 31.12.2018 roku

Rewitalizacja Centrum Bogatyni – etap I Budynek „Dworzec Historyczny”

Rewitalizacja Centrum Bogatyni – etap I Budynek „Dworzec Historyczny”

Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy oraz w 20 jednostkach organizacyjnych gminy

Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy oraz w 20 jednostkach organizacyjnych gminy
 

Odbudowa ulicy Wiosennej w Bogatyni – Etap II

Odbudowa ulicy Wiosennej w Bogatyni – Etap II

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej Bogatynia - Opolno Zdrój - Uhelna (CZ)” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych - II raz

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej Bogatynia - Opolno Zdrój - Uhelna (CZ)” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych - II raz
 

Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej ulicy Parkowej w Bogatyni-Zatoniu

Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej ulicy Parkowej w Bogatyni-Zatoniu

Inwentaryzacja punktów oświetleniowych w Gminie Bogatynia

Inwentaryzacja punktów oświetleniowych w Gminie Bogatynia

Odbudowa ul. Górskiej (dz. 222/4 AM I Obr. Jasna Góra km 0 – 0 + 700) po powodzi spowodowanej nawalnymi deszczami w roku 2013

Odbudowa ul. Górskiej (dz. 222/4 AM I Obr. Jasna Góra km 0 – 0 + 700) po powodzi spowodowanej nawalnymi deszczami w roku 2013

Dowóz uczniów z opiekunami do szkół z terenu gminy Bogatynia w roku szkolnym 2018/2019

Dowóz uczniów z opiekunami do szkół z terenu gminy Bogatynia w roku szkolnym 2018/2019 w terminie od 03.09.2018r. do 21.06.2019r., oraz organizacja dowozu uczniów na basen, do pracowni przyrodniczej oraz na przejście graniczne do Krzewiny w okresie od 03.09.2018r. do 21.06.2019r.
 

Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w obrębie ul. M. Skłodowskiej - Curie, Puszkina, Opolowskiej oraz Krakowskiej w Bogatyni

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pod nazwą: "Budowa sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. M. Skłodowskiej - Curie, Puszkina, Opolowskiej oraz Krakowskiej w Bogatyni wraz z nadzorem autorskim".

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej Bogatynia - Opolno Zdrój - Uhelna (CZ)” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej Bogatynia - Opolno Zdrój - Uhelna (CZ)” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych

Odbudowa ulicy Wiosennej w Bogatyni – Etap I – kanalizacja sanitarna - II raz

Odbudowa ulicy Wiosennej w Bogatyni – Etap I – kanalizacja sanitarna - II raz

Wykonania zakup, dostawę i montaż: dwumodułowego kontenerowego obiektu szatniowo - sanitarnego na działce 5/10 AM 8 obręb Bogatynia II

Wykonania zakup, dostawę i montaż:  dwumodułowego kontenerowego obiektu szatniowo - sanitarnego na działce 5/10 AM 8 obręb Bogatynia II

Rewitalizacja Centrum Bogatyni – etap I Budynek „Dworzec Historyczny”

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa budynku wystawowego tzw. „Dworca Historycznego” oraz przebudowa centralnych przestrzeni publicznych miasta Bogatynia wraz z przebudową infrastruktury technicznej, wymianą części nawierzchni, budową elementów małej architektury, w ramach zadania inwestycyjnego ujętego
 w Lokalnym Programie Rewitalizacji na lata 2016-2020 dla Gminy Bogatynia pn. Rewitalizacja Centrum Bogatyni – etap I Budynek „Dworzec Historyczny”

Odbudowa ulicy Wiosennej w Bogatyni – Etap I – kanalizacja sanitarna

Odbudowa ulicy Wiosennej w Bogatyni – Etap I – kanalizacja sanitarna
 

Wykonanie stałych czynności związanych z utrzymaniem i porządkowaniem terenów zieleni miejskiej oraz konserwacją elementów wyposażenia terenów zieleni miejskiej w mieście i gminie Bogatynia

Wykonanie stałych czynności związanych z utrzymaniem i porządkowaniem terenów zieleni miejskiej oraz konserwacją elementów wyposażenia terenów zieleni miejskiej w mieście i gminie Bogatynia