Jesteś tutaj: Strona główna / OCHRONA ŚRODOWISKA / System gospodarki odpadami / Co możemy zyskać korzystając z PSZOK?
Co możemy zyskać korzystając z PSZOK?

Data publikacji:

6 Sierpień 2013

Zakres zmian wprowadzonych w tzw. rewolucji śmieciowej sprawi, że na terenie naszej gminy nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci tworząc dzikie wysypiska. Argumentem przemawiającym za słusznością tej tezy jest fakt, iż system obejmie bez wyjątku wszystkich mieszkańców naszej gminy. Dotychczas, aż co trzeci z nas nie płacił za wywóz odpadów. Dzięki zmianie systemu skończy się śmiecenie „na gapę”. W całej Polsce, a także w Bogatyni ewoluuje świadomość i filozofia podejścia do zagadnienia odpadów, które mają przestać być uciążliwym problemem lądującym na wysypisku, ale cennym surowcem służącym do dalszego przerobu. Powodzenie nowego systemu zbiórki odpadów komunalnych, szczególnie w zakresie zwiększenia ilości odpadów wyselekcjonowanych łączy się z powstaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych (tzw. PSZOK) na naszym terenie. Dlaczego gmina Bogatynia i jej mieszkańcy powinni korzystać z PSZOK oraz na jakich zasadach będzie on funkcjonować? Odpowiedzi na te pytania przedstawiamy poniżej.

Głównym celem wprowadzanych zmian jest zwiększenie poziomów recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie oraz zmniejszenie masy odpadów zmieszanych kierowanych do składowania. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy m.in. obowiązek utworzenia PSZOK. Koszt utworzenia i utrzymania takiego punktu, zgodnie z zapisami powyższej ustawy, gmina pokrywa z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zadaniem PSZOK będzie zbieranie w sposób selektywny określonych rodzajów odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, które będą przekazywane do miejsc, gdzie we właściwy sposób zostaną zagospodarowane lub unieszkodliwione, zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Ilość i rodzaj odpadów przyjmowanych w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Bogatyni określa załącznik do Uchwały nr LII/911/12.

W PSZOK odpady będą zbierane i gromadzone w wydzielonych pojemnikach typu otwartego i zamkniętego, jedynie na czas zapełnienia kontenera. Następnie będą systematycznie przekazywane do zakładów odzysku i recyklingu odpadów lub na składowisko. W momencie, gdy mieszkaniec gminy przywiezie posegregowane odpady, pracownik będzie kierował go na teren PSZOK, następnie zobowiązany będzie do weryfikacji i rejestracji przywiezionych odpadów. Punkt zbiórki pracować będzie w systemie jednozmianowym. Regulamin korzystania z PSZOK został określony przez gminę w załączniku do ww. uchwały.

Działanie PSZOK na terenie naszej gminy niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia odzysku surowców wtórnych z odpadów komunalnych. W dobie szybkiego rozwoju technologii istnieje wiele możliwości wykorzystania surowców odpadowych. Wysegregowane odpady mogą być wykorzystane w następujący sposób:

• Odpady typu organicznego oraz odpady z pielęgnacji terenów zielonych mogą być bezpośrednio przedmiotem recyklingu na drodze ich kompostowania (tzw. recykling organiczny).

• Odpady wielkogabarytowe w wyniku demontażu wydzielane są surowce wtórne, czyli złom żelazny, elementy elektroniczne, metale kolorowe, drewna, tworzywa sztuczne oraz składniki odpadowe.

• Tworzywa sztuczne mogą być przetwarzane w recyklingu:
– materiałowym, w którym uzyskuje się zmielone, umyte, zregranulowane odpady, tzw. granulaty stosowane do wytwarzania nowych wyrobów,
– surowcowym czyli chemicznym, który umożliwia ponowne wykorzystanie ich do produkcji tworzyw sztucznych,
– energetycznym, w którym poprzez spalanie w odpowiednich urządzeniach tworzyw sztucznych uzyskuje się energię.

• Odzysk aluminium jest najbardziej opłacalny, gdyż na przetopienie puszki od piwa potrzeba ok. 45 razy mniej energii niż na wyprodukowanie nowej.

• Szkło można przetwarzać w nieskończoność – m.in. do wytwarzania szkła opakowaniowego, materiałów dźwiękoizolacyjnych, w budowie dróg.

• Makulatura, stosowana do produkcji materiałów papierniczych na nowe opakowania niestykające się bezpośrednio z produktami spożywczymi i kosmetycznymi, papier toaletowy, gazety, ręczniki, wkładki amortyzujące.

Utworzenie na terenie gminy Bogatynia PSZOK wymaga czasu i znacznych nakładów finansowych, co jest związane z szeregiem wymagań prawnych, jakie muszą być spełnione w celu realizacji takiego przedsięwzięcia. PSZOK jest jednym z elementów tworzących cały system gospodarki odpadami komunalnymi i nie zastępuje odbioru odpadów zbieranych w sposób selektywny „u źródła”, czyli spod posesji. Metody zbiórki od mieszkańców odpadów wysegregowanych ustalone zostały w myśl nowych zasad przyjętych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. W zamian za ponoszoną opłatę śmieciową można oddać odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zgodnie z harmonogramem przyjętym przez gminę.

Gmina Bogatynia zawarła umowę współpracy z organizacją odzysku w zakresie prowadzenia zbiórki zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych wśród mieszkańców. Gmina wyposażyła placówki oświatowe i gminne jednostki organizacyjne w specjalne pojemniki do zbiórki zużytych baterii. Również leki, które są przeterminowane mieszkańcy mogą zanieść do każdej z uczestniczących w zbiórce aptek na terenie gminy. Tam znajdują się specjalne pojemniki, do których można wrzucać lekarstwa wraz z opakowaniami w każdej postaci. Daje to gwarancję, że zostaną one unieszkodliwione w sposób bezpieczny dla środowiska. W ramach organizowanej dwa razy w roku przez gminę zbiórki akcyjnej zużytego sprzętu AGD i RTV nieodpłatnie można oddać m.in.: komputery, monitory, drukarki, sprzęt radiowy i telewizyjny, lodówki, zamrażarki, kuchenki, pralki, urządzenia kuchenne, sprzęt zasilany na prąd i baterie. Z kolei w placówkach handlu detalicznego i hurtowego przy zakupie nowego sprzętu, mieszkańcy mogą zostawić sprzęt elektroniczny, bądź elektryczny, jeżeli jest on tego samego rodzaju i w tej samej ilości, co zakupiony.

W zakresie zwiększenia odzysku surowców wtórnych z odpadów komunalnych mamy wyznaczone do osiągnięcia w najbliższych latach poziomy odzysku poszczególnych frakcji odpadów. Obowiązek ten, pod groźbą wysokich kar finansowych, państwo przerzuciło na gminy. I tak do 31 grudnia 2020 r. musimy m.in. osiągnąć 50% wagowo poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia takich frakcji jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło oraz do 35% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Natomiast już do 16 lipca 2013 r. należy ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej ich masy przekazywanych do składowania – w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Na tytułowe pytanie, co możemy zyskać korzystając z PSZOK? odpowiedź brzmi – CZYSTE ŚRODOWISKO!

Zamiast wielkich wysypisk, gór śmieci w lasach i trującego dymu ze śmieci palonych nielegalnie na podwórkach i w piecach domowych powstaną nowoczesne sortownie i spalarnie. Posegregowane śmieci to cenne surowce, które po przetworzeniu mogą nam służyć jeszcze wiele razy. Po co wycinać na papier piękne, zdrowe drzewa, skoro można go wyprodukować z makulatury?