Jesteś tutaj: Strona główna / OCHRONA ŚRODOWISKA / System gospodarki odpadami / Kto segreguje ten płaci mniej
Kto segreguje ten płaci mniej

Data publikacji:

13 Luty 2013

Zmiany przepisów ustawowych wprowadzają rewolucję w gospodarce odpadami komunalnymi. Główną przesłanką zmian jest dostosowanie polskiego prawa do dyrektywy unijnej, która nakłada na państwa członkowskie obowiązki związane z selektywną zbiórką odpadów komunalnych i ich odzyskiem. Kolejną ważną kwestią jest uszczelnienie systemu, dzięki czemu ograniczone zostanie zjawisko dzikich wysypisk.

Zmiany ustawowe to przede wszystkim nowe obowiązki dla samorządów. Oznacza to, że gmina jest podmiotem odpowiedzialnym za organizację całego systemu. Począwszy od uchwalenia odpowiednich aktów prawa miejscowego, które będą opisywały zasady funkcjonowania systemu, obowiązki mieszkańców (właścicieli nieruchomości), a także stawki opłat za wóz śmieci. 28 grudnia 2012 roku odbyła się sesja Rady Gminy i Miasta Bogatynia, podczas której radni podjęli szereg chwał regulujących gospodarkę odpadami w Bogatyni.

Od kiedy zaczną obowiązywać zmiany?

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie gmina. Gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmę, która będzie odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości i odpowiednio je zagospodarowywać. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą płatę zależną od liczby osób zajmujących daną nieruchomość (zgodnie z uchwałą rady miasta i gminy Bogatynia), w wysokości podstawowej stawki. Wyjątek stanowić będą osoby segregujące odpady – ekologiczni płacą mniej.

Dlaczego wprowadzamy zmiany?

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na nie szereg obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Zgodnie z zapisami tejże ustawy, gminy są zobowiązane m.in. do:

• objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,

• nadzorowania gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

• ustanowienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej następujące frakcje odpadów:
papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

• tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazania miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,

• zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

a) osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r.:
- poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo,
- poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, nie niebezpiecznymi, odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

b) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
- do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
- do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Jak wprowadzamy zmiany?

Prawo, stworzenie warunków technicznych oraz edukacja to najważniejsze zadania do wykonania:

• Prawo - podejmując uchwały Rada Gminy i Miasta ustanowiła zaproponowany przez specjalistów program gospodarki odpadami, najbardziej odpowiedni dla mieszkańców Miasta i Gminy Bogatynia. Między innymi zmieniony został „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bogatynia” oraz ustalono zasady dotyczące wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposób w jaki odpady będą odbierane zarówno od mieszkańców, jak i przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą (wszystkie uchwały są obecnie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej - bip.bogatynia.pl – szczegóły w tabeli „Prawo lokalne…”).

• Warunki techniczne – to przede wszystkim wybór w drodze przetargu nieograniczonego operatora odpowiedzialnego za wywóz śmieci, a także stworzenie odpowiednich systemów związanych z obsługą mieszkańców, ponieważ od tej pory Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni będzie odpowiedzialny za podpisywanie i realizowanie umów ze wszystkim właścicielami nieruchomości.

• Edukacja – prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych to bardzo ważne zadanie. Dzięki temu wszyscy będziemy wiedzieli jak postępować, a to sprawi, że zaoszczędzimy czas, pieniądze, a przede wszystkim zadbamy o środowisko naturalne.

PRAWO LOKALNE MIASTA I GMINY BOGATYNIA BĘDĄCE PODSTAWĄ GOSPODARKI ODPADAMI

Rada miasta i gminy Bogatynia w dniu 28 grudnia 2012 roku podjęła n/w uchwały:

1. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogatynia,

2. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,

3. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

4. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

5. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

6. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

7. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

8. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie oraz uchwała dotycząca wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w
dzienniku urzędowym województwa dolnośląskiego. Pozostałe uchwały wejdą w życie 1 lipca 2013 roku.

Obecnie uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi są weryfikowane przez organ nadzorczy Wojewody. Po zaakceptowaniu będą szczegółowo omawiane w następnych numerach biuletynu informacyjnego miasta i gminy Bogatynia.

.

.

- odbiór odpadów komunalnych zmieszanych - w zabudowie jedno- i wielorodzinnej oraz nieruchomościach niezamieszkałych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie

- odbiór odpadów suchych surowcowych - w zabudowie jedno- i wielorodzinnej oraz nieruchomościach niezamieszkałych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie

- odbiór szkła zbieranego w systemie gniazdowym - zabudowie jedno- i wielorodzinnej nie rzadziej niż raz na miesiąc

- odbiór odpadów bio - w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej nie rzadziej niż raz na tydzień