Jesteś tutaj: Strona główna / OCHRONA ŚRODOWISKA / System gospodarki odpadami
Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z uchwałą Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr XL/315/16 z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości przedkładamy deklaracje do pobrania.

Tekst uchwały <kliknij>

Sposoby postępowania z odpadami niebezpiecznymi

Odpady niebezpieczne powstają zarówno w sektorze gospodarczym, jak i w gospodarstwach domowych. Nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, jak niebezpieczne substancje gromadzimy w naszych domach, które później trafiają na wysypiska. Trucizny (takie jak: rtęć, kadm, związki bromu, ołów czy chrom), czyli substancje szczególnie niebezpieczne dla środowiska i człowieka, znajdują się w wielu produktach takich jak: baterie, świetlówki, leki, opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, zużytych olejach samochodowych, opakowaniach po środkach ochrony roślin oraz po różnych substancjach w aerozolach. Niesegregowane, nieodpowiednio składowane, nieodwracalnie degradują środowisko naturalne, wpływając mutagennie i kancerogennie na rośliny, zwierzęta i oczywiście ludzi, powodując trwałe zmiany w ich organizmach. Również zużyty sprzęt elektroniczny, urządzenia AGD czy zepsute zabawki elektroniczne wyrzucamy po prostu do śmietnika. A przecież elektrośmieci powinniśmy utylizować w odpowiedni sposób. Wielu z nas nie wie (lub zapomina) o tym obowiązku. Przedstawiamy więc, w jaki sposób, my mieszkańcy Bogatyni możemy zgodnie z prawem pozbywać się odpadów niebezpiecznych.

Co możemy zyskać korzystając z PSZOK?

Zakres zmian wprowadzonych w tzw. rewolucji śmieciowej sprawi, że na terenie naszej gminy nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci tworząc dzikie wysypiska. Argumentem przemawiającym za słusznością tej tezy jest fakt, iż system obejmie bez wyjątku wszystkich mieszkańców naszej gminy. Dotychczas, aż co trzeci z nas nie płacił za wywóz odpadów. Dzięki zmianie systemu skończy się śmiecenie „na gapę”. W całej Polsce, a także w Bogatyni ewoluuje świadomość i filozofia podejścia do zagadnienia odpadów, które mają przestać być uciążliwym problemem lądującym na wysypisku, ale cennym surowcem służącym do dalszego przerobu. Powodzenie nowego systemu zbiórki odpadów komunalnych, szczególnie w zakresie zwiększenia ilości odpadów wyselekcjonowanych łączy się z powstaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych (tzw. PSZOK) na naszym terenie. Dlaczego gmina Bogatynia i jej mieszkańcy powinni korzystać z PSZOK oraz na jakich zasadach będzie on funkcjonować? Odpowiedzi na te pytania przedstawiamy poniżej.

Kto segreguje ten płaci mniej

Zmiany przepisów ustawowych wprowadzają rewolucję w gospodarce odpadami komunalnymi. Główną przesłanką zmian jest dostosowanie polskiego prawa do dyrektywy unijnej, która nakłada na państwa członkowskie obowiązki związane z selektywną zbiórką odpadów komunalnych i ich odzyskiem. Kolejną ważną kwestią jest uszczelnienie systemu, dzięki czemu ograniczone zostanie zjawisko dzikich wysypisk.

Program Ochrony Środowiska oraz Plan Gospodarki Odpadami dla MiG Bogatynia

Wydział Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego przekazuje do publicznej wiadomości następujące dokumenty:

Opis funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r.

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od wielu lat Polska boryka się z problemem, jakim są odpady komunalne.
Dotychczasowy system nie przynosi oczekiwanych efektów w postaci budowy niezbędnej infrastruktury, ograniczenia składowania odpadów komunalnych oraz zwiększenia pozyskiwania surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych.