Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Wydziały / Urząd Stanu Cywilnego
URZĄD STANU CYWILNEGO

Do zadań Urząd Stanu Cywilnego należy:

1) rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób, w Rejestrze Stanu Cywilnego prowadzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w systemie teleinformatycznym,

2) transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego,

3) odtworzenia zagranicznych aktów stanu cywilnego,

4) wnioskowanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o nadanie numeru PESEL, w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia dla dzieci urodzonych w Polsce,

5) zmiana administracyjna imion i nazwisk,

6) zameldowanie noworodka w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia,

7) aktualizacja danych w rejestrze PESEL, na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, zawartego małżeństwa czy zgonu osoby posiadającej numer PESEL,

8) usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL w zakresie danych wynikających z akt stanu cywilnego,

9) wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych z akt stanu cywilnego,

10) wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym,

11) wydawanie zaświadczeń potwierdzających, że obywatel polski może zawrzeć małżeństwo zgodnie z prawem polskim za granicą,

12) wydawanie zaświadczeń do ślubu wyznaniowego,

13) wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w Rejestrze Stanu Cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,

14) prowadzenie i archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,

15) wydawanie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem z akt zbiorowych,

16) wydawanie fotokopii aktu stanu cywilnego sporządzonego w księgach stanu cywilnego,

17) przyjmowanie zgłoszeń o nadanie Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.