Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Wydziały / Dział Kontroli
DZIAŁ KONTROLI

Do zadań Działu Kontroli należy :

1) przeprowadzanie kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych gminy Bogatynia, zgodnie z Regulaminem przeprowadzania kontroli w zakresie:

a) prowadzonej gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, w tym badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych oraz zwrotu środków publicznych,

b) przestrzegania zasad i procedur przyjętych w danej jednostce oraz ich zgodności ze standardami kontroli zarządczej ogłoszonymi przez Ministra Finansów,

2) przeprowadzanie kontroli z zakresu sprawdzenia sposobu wydatkowania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, udzielonych dotacji na realizację zadań gminy,

3) sporządzanie rocznych planów kontroli oraz rocznych informacji z przeprowadzonych kontroli,

4) prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem uprawnień właścicielskich przez Burmistrza w spółkach z udziałem Gminy Bogatynia,

5) sporządzania protokołów kontroli i zaleceń pokontrolnych,

6) wykonywania kontroli doraźnych na polecenie burmistrza w ramach I poziomu kontroli zarządczej.