Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Wydziały / Wydział Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Zadania z zakresu edukacji, kultury i sportu:

 •  koordynowanie funkcjonowania placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Bogatynia – przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja,
 • nadzorowanie realizacji obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat,
 • przygotowywanie oraz przeprowadzanie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego
 • zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży poza miejscem zamieszkania,
 • weryfikowanie arkuszy organizacyjnych podległych jednostek,
 • organizowanie pracy grupy projektowej „Integracyjna Praca Szkół” związku miast „Mały Trójkąt”,
 • współpraca ze związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników jednostek oświatowych oraz z instytucjami kultury na terenie miasta i gminy w zakresie realizacji kierunków upowszechniania kultury oraz udział w przygotowywaniu uroczystości kulturalnych,
 • prowadzenie spraw związanych z refundacją wynagrodzeń pracowników młodocianych,
 • zlecanie zadań i udzielanie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizacje zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • realizowanie gminnego programu rozwoju kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej i turystyki oraz udział w przygotowywaniu imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
 • nabór wniosków o przyznanie:
  - dotacji klubom sportowym mającym siedzibę na terenie gminy Bogatynia, prowadzącym działalność w zakresie sportu kwalifikowanego,
  - stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

Zadania z zakresu komunikacji społecznej:

1. Koordynowania działań związanych z redagowaniem i wydawaniem publikacji gminnych, w szczególności:

 • Opracowywanie comiesięcznego wydania Biuletynu Informacyjnego Miasta i Gminy „Bogatynia”.
 • Redagowanie i wydawanie publikacji promocyjnych i informacyjnych (ulotki, plakaty, albumy i książki).
 • Opracowywania i wydruk zaproszeń, dyplomów, listów gratulacyjnych itp.

2. Koordynowania działań związanych z redagowaniem gminnego serwisu internetowego, w szczególności:

 • Aktualizacja strony internetowej Miasta i Gminy Bogatynia (www.bogatynia.pl).
 • Tworzenie płaszczyzny kontaktów z otoczeniem za pomocą innych kanałów informacyjnych (blog, wideoblog).

3. Przygotowywanie materiałów do publikacji, w szczególności:

 • Przygotowywania zdjęć do publikacji gminnych.
 • Przygotowywanie relacji filmowych o charakterze informacyjnym i promocyjnym.

4. Koordynowanie innych działań informacyjnych i promocyjnych, w szczególności:

 • Opracowanie strategii promocji Gminy Bogatynia.
 • Koordynowanie i prowadzenie działań promocyjnych, przygotowywanie i organizowanie oprawy promocyjnej imprez z udziałem gminy.
 • Promocja inwestycji gminnych.
 • Współdziałanie z naczelnikami wydziałów i kierownikami jednostek realizujących zadania gminy w zakresie kreowania wizerunku gminy.
 • Współorganizacja uroczystości lokalnych, obchodów rocznic i świąt państwowych.
 • Wspieranie inicjatyw mających na celu promocję gminy.
 • Opracowywanie i popularyzowanie informacji o gminie.

5. Prowadzenie „Biura Prasowego”, a w tym inicjowanie i utrzymywanie kontaktów z mediami w celu zapewnienia właściwego i rzetelnego przepływu informacji o działalności Urzędu i jego kierownictwa, a także w celu kreowania pozytywnego wizerunku, w szczególności:

 • Realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy prawo prasowe w tym, przekazywanie środkom masowego przekazu informacji o działaniach podejmowanych przez władze administracyjne miasta, ważniejszych przedsięwzięciach urzędu oraz organizowanie kontaktów medialnych.
 • Organizowanie konferencji prasowych.
 • Autoryzowanie wypowiedzi przeznaczonych do publikacji w uzgodnieniu z ich autorami.
 • Opiniowanie zasadności podejmowania polemiki i sprostowań, a także przygotowywanie we współpracy z właściwymi wydziałami odpowiedzi na krytykę i interwencję prasową, telewizyjną i radiową.
 • Realizacja dokumentacji fotograficznej oraz przekazów wideo z działalności urzędu i jego kierownictwa.
 • Analiza informacji prasowych, radiowych i telewizyjnych o działalności organów gminy w zakresie kreowania wizerunku gminy.
 • Udzielanie pomocy osobom uprawnionym do kontaktu z mediami w zakresie przygotowania wystąpień, a także organizowanie kontaktu z mediami.
 • Prowadzenie kalendarium z zapowiedziami wydarzeń, spotkań i konferencji.

6. Wydziałem Komunikacji Społecznej kieruje Naczelnik Wydziału, który jednocześnie pełni funkcję „Rzecznika Prasowego”. Do zadań „Rzecznika Prasowego” należy w szczególności:

 • Reprezentowanie Burmistrza w środkach masowego przekazu.
 • Wskazywanie w uzgodnieniu z kierownictwem osób upoważnionych do udzielania informacji i odpowiedzi do mediów.
 • Organizowanie kontaktów medialnych dla pracowników upoważnionych do udzielania informacji.
 • Przygotowywanie wystąpień okolicznościowych.
 • Analizowanie publikacji prasowych na temat działalności Urzędu i jego kierownictwa.
 • Współdziałanie z wydziałami prasowymi innych jednostek, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego.
 • Udzielanie informacji w sytuacjach kryzysowych.