Jesteś tutaj: Strona główna / URZĄD / Wydziały / Wydział Przygotowania Inwestycji
WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI
realizuje zadania z zakresu:

1. Uczestniczenia w opracowywaniu projektów rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych we współdziałaniu z Wydziałem Funduszy Zewnętrznych i Wydziałem Realizacji Inwestycji.

2. Wykonywania wymaganych przez właściwe przepisy prac związanych z przygotowaniem inwestycji budowlanych do realizacji a w szczególności:

  • zapewnienie terminowego wykonania dokumentacji projektowej
  • uzyskanie prawa do realizacji inwestycji
  • analizowanie części kosztorysowej zadań zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną,
  • współudział z Wydziałem Funduszy Zewnętrznych w zakresie proponowania włączenia inwestycji do planu budżetowego, z uwzględnieniem pozyskiwanych środków zewnętrznych,

3. Podejmowania starań o usunięcie przeszkód w przygotowaniu inwestycji do realizacji.

4. Planowania i analizy inwestycyjnej.

5. Wykonywania wymaganych przez właściwe przepisy prac związanych z przygotowaniem do remontów kapitalnych obiektów gminnych a w szczególności:

  • zapewnienie terminowego wykonania dokumentacji projektowej,
  • uzyskanie prawa do realizacji remontów,

6. Współpraca z Biurem Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie przygotowania terenów pod budownictwo i infrastrukturę techniczną.

7. Wydawania technicznych warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej.

8. Przygotowania i zapewnienia dokumentacji technicznej na budowę i modernizację urządzeń komunalnych w zakresie infrastruktury technicznej.

9. Realizacji strategii rozwoju miasta i gminy Bogatynia na lata 2006 – 2014.

10. Opracowania założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną gminy Bogatynia oraz współdziałanie z zakładem energetycznym i Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej SA w Bogatyni w zakresie rozwoju sieci elektroenergetycznych i cieplnych.

11. Dokonywania ocen dokumentacji technicznej i inwestycyjnej przez komisję powołaną zarządzeniem Burmistrza.

12. Wnioskowania do Starostwa w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie rozbiórek obiektów gminnych.

13. Występowania z wnioskiem do Starostwa w sprawie wydania decyzji o przebudowie, nadbudowie lub rozbudowie obiektów budowlanych.

14. Współdziałania z Wydziałem Funduszy Zewnętrznych, w opracowaniu programu rozwoju miasta i gminy oraz wykonaniu projektów rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych w oparciu o zatwierdzony plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy oraz lokalne potrzeby rad osiedlowych i sołeckich, zgodnie z zatwierdzonym budżetem gminy.