Jesteś tutaj: Strona główna / BOGATYNIA / Współpraca transgraniczna / I Koordynacja współpracy
I Koordynacja współpracy

I Koordynacja współpracy

Wspólna Rada

(kierownictwo: od 21.11.2018 r. - p. Wojciech Błasiak, prezydent Związku Miast, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia)

W skład Wspólnej Rady wchodzą burmistrzowie trzech miast oraz po pięciu radnych każdego z miast. Ze strony polskiej:

 1. Wojciech Błasiak - Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
 2. Wojciech Sawicki - Z-ca Burmistrza ds. Inwestycji
 3. Bożena Wojciechowska - Z-ca Burmistrza ds. Polityki Regionalnej
 4. Agnieszka Gryszkiewicz  - Sekretarz Gminy
 5. Dorota Bojakowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bogatyni
 6. Barbara Otrociuk - Radna Rady Miejskiej w Bogatyni
 7. Zbigniew Szatkowski - Radny Rady Miejskiej w Bogatyni
 8. Filip Barbachowski - Radny Rady Miejskiej w Bogatyni
 9. Krystian Bajsarowicz - Radny Rady Miejskiej w Bogatyni

Do zadań Wspólnej Rady należy:

 • kontrolowanie stanu prac, celów rozwojowych, planów i zamiarów Związku Miast, precyzowanie zadań poszczególnych grup projektowych oraz pomoc przy ich realizacji,
 • współudział w ustalaniu projektów uchwał Związku Miast
 • decydowanie o tym, które projekty uwzględnione zostaną w budżecie; przygotowanie decyzji budżetowych Związku Miast,
 • wymiana doświadczeń między członkami poszczególnych rad miejskich.

1.1. Grupa kierownicza

(kierownictwo: od 21.11.2018r.- p. Wojciech Błasiak, prezydent Związku Miast, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia)

Polscy członkowie:

 1. Wojciech Błasiak - Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia
 2. Wojciech Sawicki - Z-ca Burmistrza ds. Inwestycji
 3. Bożena Wojciechowska - Z-ca Burmistrza ds. Polityki Regionalnej
 4. Agnieszka Gryszkiewicz - Sekretarz Gminy
 5. Iwona Czajkowska - Dżoga - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Współpracy Transgranicznej

Do zadań Grupy kierowniczej należy:

 • Kierowanie procesem rozwojowym Związku Miast
 • Definiowanie zadań Grup projektowych, kontrola ich realizacji
 • Wyznaczanie zadań administracji
 • Zbieranie informacji i wyznaczanie priorytetów
 • Ustalenie projektów uchwał, opracowanie stanowisk w poszczególnych kwestiach

1.2 Wspólne zarządzanie/biuro Związku Miast

(kierownictwo: pani M.Janyska/N, pani I.Czajkowska-Dżoga/PL, pani ThMgr.H.Zimmermannová/CZ)  
 Finansowane przez Związek Miast biuro Związku (personel: po 1/3 etatu w każdym
 z trzech urzędów miast Bogatynia, Hrádek nad Nisou., Zittau)

Zajmuje się następującymi zadaniami:

 • organizacją i koordynacją pracy gremium,
 • zbiorem informacji z regionu,
 • przygotowaniem obrad Grupy Kierowniczej i Wspólnej Rady
 • zarządzaniem projektami
 • doradztwem / moderacją / ewaluacją

Grupy projektowe:

Grupy projektowe zajmują się pracami związanymi z: projektami i pozyskiwaniem środków finansowych, wyznaczaniem pól działania, opracowaniem możliwości strategii, propozycjami projektów, wymaganiami stawianymi administracji jak również z niezbędną wymianą informacji. Członkami poszczególnych grup projektowych są nie tylko pracownicy urzędów, ale również osoby publiczne odpowiednie do charakteru danego projektu.

1.3 Informacja, prezentacja

(kierownictwo: pani ThMgr.H.Zimmermannová/CZ)

Polscy członkowie:

 1. Grzegorz Urban – podinspektor ds.promocji
 2. Krzysztof Gnacy – Informacja Turystyczna

Grupa projektowa ma za zadanie promowanie Związku Miast. W tym celu opracowywane są wspólne materiały informacyjne o Związku i jego zadaniach, regularnie umieszczane w regionalnej i ponadregionalnej prasie komunikaty o postępach w jego rozwoju oraz jego prezentacja w mediach.

1.4 Bezpieczeństwo w Trójziemi

(kierownictwo: od 21.11.2018 r.- p. Wojciech Błasiak, prezydent Związku Miast, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

Polscy członkowie:

 1. st.kpt.mgr inż. Artur Czułajewski  - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej ze Zgorzelca
 2. Mirosław Nowak - Komendant Straży Miejskiej
 3. ppłk. SG Andrzej Torbicz - Komendant Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu
 4. asp.szt. Jarosław Samelski - Komendant Komisariatu Policji w Bogatyni

 

 • Wymiana informacji i strategii między lokalnymi urzędami bezpieczeństwa
 • Wymiana informacji między urzędami bezpieczeństwa i kierownictwem urzędów każdego z trzech miast